Unik satsning på gammelskogar och lövskogar

Sveaskogs avsättning av 300 000 hektar naturvårdsskogar innebär en omfattande satsning på att bevara gammelskog av gran och tall. Dessutom ingår en unik ambition att utveckla fler lövskogar, som det är brist på i Sverige.

Naturvårdsskogarna innebär att 200 000 hektar gamla gran- och tallskogar och 100 000 hektar lövskogar nu undantas från skogsbruk. Detta är landets hittills största samlade naturvårdssatsning nedan fjällen.

- Investeringen är viktig. Den innebär att vi når vårt miljömål att använda 20% av Sveaskogs produktiva skogsmark för naturvård. Och den bidrar till ökad biologisk mångfald, rika miljöer för friluftslivet och bättre möjligheter för näringar såsom naturturism och rennäring att verka sida vid sida med skogsbruket, säger Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog.

Ett syfte med Sveaskogs avsättning av naturvårdsskogar är att öka andelen gammal skog. Särskilt i norra Sverige, där det finns mest gran- och tallskog, är många naturvårdsskogar riktigt gamla. I södra Sverige har Sveaskog avsatt en större andel lövskogar och eftersom det finns få riktigt gamla lövskogar i landet minskar dessa genomsnittsåldern på naturvårdsskogarna.

Samtliga identifierade skogar med höga naturvärden på Sveaskogs marker finns med bland de utvalda naturvårdsskogarna. Därtill ryms ett stort antal skogar som har stor potential att utveckla höga naturvärden. Dessa består främst av lövskogar och lövrika skogar.

- Sveaskogs satsning på 100 000 hektar lövskogar är helt unik i sitt slag. Lövskog är en brist i det svenska skogslandskapet. Vi kommer att arbeta aktivt med naturvårdande skötsel för att utveckla lövrika skogar till nya lövskogar, berättar Stefan Bleckert.

I södra Sverige är 70% av naturvårdsskogarna lövskogar, i mellersta Sverige är de 45% och i norr 25%. Lövsatsningen gynnar såväl hotade som vanliga arter, exempelvis öring, lunglav, stjärtmes, orre, aspfjäril och mindre hackspett.

- För att underlätta en dialog kring vårt arbete offentliggör vi naturvårdsskogarna i en kartfunktion på vår hemsida. Vi sätter stort värde på synpunkter och förslag som kan bidra till att ytterligare höja kvaliteten i våra naturvårdsavsättningar, poängterar Stefan Bleckert.

Utöver naturvårdsskogarna sätter Sveaskog av 36 ekoparker, om 175 000 hektar. Därtill lämnas gamla träd, kantzoner och trädgrupper vid avverkning motsvarande en areal på 250 000 hektar. Totalt uppgår Sveaskogs naturvårdsareal till 650 000 hektar nedan fjällen.

På Sveaskogs hemsida finns bland annat länsvis fakta om naturvårdsskogarna, högupplösta foton och diagram samt karta med och fakta om naturvårdsskogarna.

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se