Utlåtande från styrelsen i AssiDomän AB

Utlåtande från styrelsen i AssiDomän AB Svenska staten har idag, via det helägda bolaget Sveaskog AB, offentliggjort ett erbjudande ("Erbjudandet") att förvärva samtliga aktier i AssiDomän AB. Erbjudandet förutsätter att AssiDomän fullföljer utdelningen av aktier i Billerud som beslutades på AssiDomäns ordinarie bolagsstämma tidigare i år. Sammantaget bedöms värdet av utdelningen av aktier i Billerud samt Erbjudandet motsvara cirka SEK 280 per aktie i AssiDomän. Det tidigare aviserade inlösenprogrammet om MSEK 12 000 kommer inte att genomföras om budet fullföljs. De utdelade Billerudaktierna utgörs av AssiDomäns 50% och de 20% som StoraEnso har option att sälja till AssiDomän innan en notering. Värdet av denna utdelning, som sker enligt Lex-Asea, bedöms av Sveaskog motsvara cirka SEK 23 per aktie i AssiDomän1. Erbjudandet utgörs dels av SEK 244 kontant, dels av statens andel av aktier i Billerud, som av Sveaskog bedöms motsvara SEK 13 per aktie i AssiDomän1. Nordea Securities och Carnegie, som på styrelsens uppdrag utvärderat Erbjudandet till AssiDomäns aktieägare, har i utlåtanden till styrelsen (s k fairness opinion) uttalat att Erbjudandet är skäligt från finansiell utgångspunkt. Förutom utlåtandena från de finansiella rådgivarna har styrelsen i sin värdering bl a utgått från AssiDomäns aktiekurs före offentliggörandet att diskussioner inletts mellan Sveaskog och AssiDomän rörande ett ev bud på AssiDomän. Styrelsen har också övervägt vilket aktieägarvärde som bedömts möjligt för AssiDomän att inom överskådlig tid skapa som självständigt noterat bolag. Den samlade bedömningen av ovanstående faktorer har lett styrelsen till slutsatsen att Erbjudandet är acceptabelt. Styrelsen har därför enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i AssiDomän AB att acceptera Erbjudandet. Carnegie har varit rådgivare till AssiDomäns styrelse i transaktionen liksom i den strategiska omvandlingen av koncernen. AssiDomän AB Styrelsen 2001-10-10 1 Värdet på Billerud har antagits motsvara cirka 1,1 gånger bedömt bokfört värde på Billeruds egna kapital vid notering av bolaget. För ytterligare information kontakta AssiDomäns styrelseordförande Bernt Magnusson, tel 08-655 90 00 efter kl 15.00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00460/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00460/bit0001.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar