Delårsrapport januari - september 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 [REMOVED GRAPHICS] Mkr Januari - september 1998 1997 Förändring Orderingång 11 302 11 217 +1% Fakturering 10 315 9 895 + 4% Rörelseresultat 865 exkl reavinst 651 565 +15% Resultat efter finansnetto 719 exkl reavinst 484 419 +16% Resultat efter skatt 552 exkl reavinst 340 302 +13% Vinst per aktie exkl reavinst 7,10 6,30 +13% KONCERNCHEFEN KOMMENTERAR: För de första nio månaderna 1998 ökade resultatet med 16 procent till 484 Mkr, vilket innebär att vinsten per aktie för de senaste 12 månaderna uppgår till 12,60 kr. Resultatförbättringen beror främst på en högre bruttomarginal som en följd av ökad försäljning av service och delar genom Svedala Hus. Service, som tillsammans med slit- och reservdelar utgör eftermarknaden, är den snabbast växande delen. Den utgör nu 44 procent av vår totala försäljning och är vår mest lönsamma verksamhet med de högsta bruttomarginalerna. forts. forts. från föreg. sida Eftermarknaden är dessutom mindre känslig för nedgångar i konjunkturen; även om stora projekt tillfälligt skjuts upp måste våra kunder köpa slitdelar och service åt den befintliga utrustning, som är i drift. Vi fortsätter att satsa på denna eftermarknad. Ett logiskt steg i strategin blir att vi också i allt större utsträckning kommer att erbjuda kunderna service även för den del av deras utrustning, som är levererad från andra tillverkare än Svedala. Eftermarknaden är sålunda på väg att utvecklas till en dominerande del av Svedalas verksamhet, vid sidan av utrustning/maskiner samt system, där vi med hjälp av vårt processkunnande och avancerade teknologi bygger hela kedjan av maskinell utrustning för mineralbearbetning. Den stora försäljningsuppgången på eftermarknaden har fått till följd att vår produktionsapparat och logistik inte fullt ut har hunnit med att svara upp mot efterfrågan. Detta har begränsat resultatförbättringen. Kapacitets- och effektivitetshöjande investeringar om 100 Mkr har nu gjorts i Sverige och Brasilien. Detta kommer att höja kapaciteten i tillfredsställande omfattning och ger oss möjlighet att fortsätta expansionen inom service och delar. Lindemann, som förvärvades ifjol visar ett minus på 60 Mkr pga en ogynnsam utveckling inom återvinningsindustrin. Genom att strukturera om och satsa på kärnverksamheten metallåtervinning, räknar vi med att redan under fjärde kvartalet och framöver generera vinst. Componenta (gjuterier), som avyttrades 1997, bidrog i fjol med 25 Mkr. Orderingången har totalt sett legat på samma nivå som i fjol. Den ekonomiska krisen i framförallt Asien har lett till lägre råvarupriser. Dessa i sin tur bromsar upp investeringsviljan hos våra kunder när det gäller nya projekt. Volymen projektorder har därför minskat medan order som avser delar och service har ökat. Med tanke på den globala finansiella osäkerheten och de tvära kasten i krisländernas ekonomier och dess inverkan på världsekonomin är det självfallet svårt att bedöma framtiden. Vi bedömer dock en positiv utveckling för anläggningsindustrin i Europa och Nordamerika medan mineralbearbetning totalt sett kommer att ligga kvar kring nuvarande låga nivåer. Totalt sett ser det fortsatt ljust ut för service och delar. Andra positiva inslag är lyckosamma lanseringar av nya produkter, lovande företagsförvärv och en fortsatt snabb utbyggnad av Svedala Hus. Dessutom har vi etablerat Svedala Finance för att bättre tillmötesgå våra kunders behov av finansiering i samband med deras köp av våra produkter. Därtill kommer den nya organisationen, som vi inför i slutet av oktober och som syftar till att öka närheten till kunderna och ta tillvara synergierna och vår unika kompetens inom våra basverksamheter eftermarknad, utrustning och system. Genom att i högre grad fokusera Svedalas organisation på våra tre kärnområden kommer vi att vinna inte bara en ökad riskspridning utan också en förbättrad lönsamhet. Malmö den 29 oktober 1998 Thomas Oldér Verkställande direktör JANUARI - SEPTEMBER 1998 ORDERINGÅNG [REMOVED GRAPHICS] Den totala orderingången under årets första nio månader är i stort på samma nivå som under motsvarande period 1997. Nettot från förvärv/avyttringar ökar orderingången med 4 procent medan valutaförändringar ej haft någon påverkan. Den ökande försäljningen av produkter för eftermarknaden har kompenserat en viss nedgång vad gäller större projekt. I Europa har orderingången ökat med 381 Mkr. Det är framför allt länderna i Syd- och Östeuropa och Sverige som uppvisar de största ökningarna. I Nordamerika har orderingången ökat med 298 Mkr. Större projektorder minskar medan försäljningen av service och delar ökar tack vare den fortsatta uppbyggnaden av Svedala Hus. Även i Sydamerika, där orderingången ökat med 71 Mkr, är det eftermarknaden som växer medan större projektorder från gruvindustrin minskat. Brasilien är den marknad som svarat för den största ökningen i regionen. Afrika/Mellanöstern uppvisar en nedgång med 553 Mkr. Under januari-september 1997 bokades projektorder för 1,3 miljarder. Under årets första månader bokades ytterligare 0,7 miljarder. I Stillahavsasien har orderingången minskat med 119 Mkr. [REMOVED GRAPHICS] FAKTURERING Den totala faktureringen uppgår till 10,3 miljarder, vilket är en ökning med drygt 400 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter är faktureringen oförändrad medan valutaförändringar ej haft någon påverkan. Faktureringen av service och delar uppgår till 4 546 Mkr, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Service och delar fortsätter att växa på samtliga regioner och svarar nu för 44 procent av den totala faktureringen. Nord- och Sydamerika och Afrika/Mellanöstern är de marknader som uppvisar de största ökningarna. Europa och Nordamerika har faktureringen ökat med 368 respektive 128 Mkr. I Sydamerika har faktureringen minskat med 87 Mkr, främst beroende på minskad efterfrågan av stora projekt i Chile. I Afrika/Mellanöstern har faktureringen ökat med 232 Mkr. Sydafrika, Ghana och Turkiet är de länder som uppvisar de största ökningarna. I Stillahavsasien har faktureringen minskat med 188 Mkr. [REMOVED GRAPHICS] RESULTAT [REMOVED GRAPHICS] Resultatet efter skatt uppgick under årets första nio månader till 340 Mkr, vilket motsvarar 7,10 kr per aktie. Under 1997 var motsvarande resultat 302 Mkr (6,30 kr per aktie) eller om reavinsten vid försäljningen av Componenta räknas in 552 Mkr (11,50 per aktie). I den fortsatta redogörelsen anges jämförelsetalen för 1997 exklusive denna reavinst som uppgick till 300 Mkr före skatt och 250 Mkr efter skatt. Resultatet efter finansnetto ökade från 419 Mkr till 484 Mkr eller med 16 procent. Förbättringen kan huvudsakligen förklaras av att bruttomarginalen ökat från 24,4 till 27,0 procent. Finansnettot uppgick till -167 Mkr jämfört med -146 Mkr för samma period 1997. Förändringen beror främst på ökad upplåning till följd av bolagsförvärven. Valutakursförändringar har under årets första nio månader påverkat rörelseresultatet positivt med 67 Mkr. [REMOVED GRAPHICS] FÖRVÄRV Som tidigare rapporterats förvärvades under första halvåret företag med en sammanlagd årsomsättning på 425 Mkr för en total köpeskilling på drygt 100 Mkr (inklusive övertagna lån): Loro & Parisini-gruppen, italienskt kross- och sorteringsföretag med dotterbolag i Frankrike och Spanien och med en årsomsättning på 250 Mkr. Jost, tidigare representant för Svedalas produkter i Schweiz. Årsomsättning 25 Mkr. O.R.T., Oberländer Recycling Technik i Tyskland. Tillverkar och marknadsför utrustning för metallåtervinning. Årsomsättning 90 Mkr. Eastern Engineering and Sales Corp, tidigare återförsäljare av Svedalas kross- och sorteringsutrustning i USA. Omsättning 60 Mkr. Efter rapporttidens utgång förvärvades det amerikanska sälj- och servicebolaget Polk Equipment Inc. i Florida. Polk som har en årsomsättning på 50 Mkr kommer att omorganiseras enligt Svedala Hus-konceptet för marknaden i Florida. INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR Koncernens investeringar i anläggningar, exklusive befintliga anläggningar i förvärvade bolag uppgick under årets första tre kvartal till 321 Mkr (328). Avskrivningarna uppgick under samma period till 299 Mkr (255). KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING Kassaflödet före investeringar uppgick under de första nio månaderna till 239 Mkr (-89). Av ökningen beror 80 Mkr på högre nettoresultat och avskrivningar medan resten, 248 Mkr, kan hänföras till rörelsekapitalförändringen. Vid september månads slut var nettoupplåningen 3 699 Mkr jämfört med 3 263 Mkr vid årets början och 3 731 Mkr vid samma tidpunkt föregående år. PERSONAL Koncernen hade cirka 11 200 anställda per den 30 september 1998 jämfört med cirka 11 000 vid årets början. 3:E KVARTALET Den totala orderingången under 3:e kvartalet uppgick till 3 183 Mkr (3 657) och faktureringen till 3 416 Mkr (3 432). Orderingången i Europa var i stort oförändrad. Exklusive Ryssland har orderingången ökat med fyra procent. Nordamerika har minskat med 115 Mkr, främst beroende på lägre försäljning av utrustning till gruvindustrin. I Sydamerika har orderingången minskat med 70 Mkr och i Afrika/Mellanöstern med 532 Mkr. Under motsvarande period 1997 erhöll Svedala stora projektorder från både Iran och Ghana. Försäljningen av utrustning, delar och service har ökat med 29 procent i Afrika/Mellanöstern. Orderingången i Stillahavsasien, som uppvisar en ökning med 248 Mkr, har påverkats av stora projektorder från Kina och Vietnam. Den totala faktureringen av service och delar har under perioden ökat med 10 procent och uppgår nu till 44 procent av hela faktureringen. Resultatet efter finansnetto uppgick under tredje kvartalet till 133 Mkr mot 149 Mkr för samma period 1997. Den redovisade bruttomarginalen är fortfarande högre än under fjoråret medan den relativt låga utfaktureringsvolymen medfört att omkostnaderna som andel av faktureringen ökat något. [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] NYCKELTAL 1998 1997 1997 Okt- 1997-- 9 mån 9 mån 12 mån Sept- 1998 Räntabilitet på arbetande 11 17 16 11 kapital (ROA), % exkl jämförelsestörande 11 11 14 14 poster Vinst efter skatt, kr/aktie 7,10 11,50 14,10 9,70 exkl jämförelsestörande 7,10 6,30 11,80 12,60 poster Räntabilitet på eget 12 21 19 12 kapital efter skatt, % exkl jämförelsestörande 12 12 16 16 poster Eget kapital, kr/aktie 82 78 81 82 Soliditet, % 32 32 33 32 Skuldsättningsgrad 0,9 1,0 0,8 0,9 RESULTATRÄKNING 1998 1997 1997 Okt-1997-- KONCERNEN 9 mån 9 mån 12 mån Sept-1998 Nettoomsättning 10 315 9 895 13 592 14 012 Kostnad för sålda varor -7 530 -7 482 -10 -10 223 175 Bruttoresultat 2 785 2 413 3 417 3 789 Försäljn-, administr-, och -2 149 -1 869 -2 499 -2 779 FOU-kostnader Jämförelsestörande poster 0 300 101 -199 Övriga kostnader och 12 21 64 55 intäkter Andelar i intresseföretags 3 0 0 3 resultat Rörelseresultat 651 865 1 083 869 Räntenetto -164 -141 -196 -219 Övriga finansiella poster -3 -5 -5 -3 Resultat efter finansiella 484 719 882 647 poster Skatter -144 -168 -206 -182 Minoritetsandelar i 0 1 0 -1 periodens resultat PERIODENS RESULTAT 340 552 676 464 BALANSRÄKNING KONCERNEN 98-09-30 97-09-30 97-12-31 Tillgångar Immateriella 1 286 1 101 1 312 anläggningstillgångar Materiella 2 056 1 856 1 952 anläggningstillgångar Långfristiga räntebärande 378 342 350 fordringar Övriga finansiella 520 593 415 anläggningstillgångar Varulager 4 101 3 493 3 491 Kortfristiga fordringar 3 497 4 058 3 682 Likvida medel 262 288 462 Summa tillgångar 12 100 11 731 11 664 Eget kapital och skulder Eget kapital 3 915 3 724 3 874 Minoritetsintressen 1 4 2 Räntebärande skulder 4 339 4 361 4 075 Ej räntebärande skulder 3 845 3 642 3 713 Summa eget kapital och 12 100 11 731 11 664 skulder Siffrorna i denna rapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer. KASSAFLÖDESANALYS 1998 1997 1997 okt-1997 KONCERNEN 9 mån 9 mån 12 mån sept-1998 Rörelseresultat 651 865 1083 869 Tillkommer: Avskrivningar 299 255 347 391 Avgår: Reavinster och -300 -101 199 omstruktureringsreservation Andelar i intressebolags -3 0 0 -3 resultat Finansiella poster -167 -146 -201 -222 Betald skatt -144 -118 -163 -189 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och 636 556 965 1045 investeringar Förändring av rörelsekapital: Varulager -538 -303 -270 -505 Ej räntebärande fordringar 182 -280 -135 327 Ej räntebärande skulder -41 -62 -397 -376 Kassaflöde före investeringar 239 -89 163 491 Bruttoinvesteringar i -330 -328 -421 -423 anläggningar Utförsäljningar av anläggningar 38 29 76 85 Kassaflöde efter investeringar -53 -388 -182 153 Utdelning -240 -192 -192 -240 Förändring av minoritetsandel 0 4 2 -2 Förändring av nettoupplåning före förvärv/avyttringar och -293 -576 -372 -89 valutaomräkning Förvärv av bolag -103 -1010 -1010 -103 Avyttring av bolag 115 429 314 Valutaomräkning av -40 -56 -106 -90 nettoupplåningen Förändring av nettoupplåning -436 -1527 -1059 32 Förändring av långfristiga -28 -12 -20 -36 räntebärande fordringar Förändring av räntebärande 264 1528 1242 -22 skulder Förändring av likvida medel -200 -11 163 -26 Bokslutskommuniké för 1998 lämnas den 11 februari 1999. Årsredovisningen för 1998 distribueras i månadsskiftet februari/mars 1999. Bolagsstämma äger rum den 25 mars 1999. [REMOVED GRAPHICS] Svedala Industri AB (publ), Informationsavdelningen, Box 4004, 203 11 Malmö Tel 040-24 58 00. Fax 040-24 58 78 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981028BIT00470/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981028BIT00470/bit0002.doc

Dokument & länkar