Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 25 april 2012, kl 17, på bolagets huvudkontor i Dalstorp.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

  • dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 april, 2012,
  • dels senast 20 april, 2012 klockan 12.00 anmäla sig på info@svedbergs.se eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp eller per telefon 0321-53 30 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 19 april 2012 genom förvaltarens omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida. Biträde åt aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler vederbörande i samband med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange i anmälan:

  • namn
  • person- eller organisationsnummer
  • adress
  • telefonnummer
  • antal aktier och
  • eventuellt namn på biträde

Mer info se bifogad dokument

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Tofte (VD) Telefon: 0321-533000 E-post: anders.tofte@svedbergs.se webb: www.svedbergs.se

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför det kompletta badrummet under det egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland, där merparten av produktionen sker. Svedbergs aktier är sedan den 3 oktober 1997 noterade vid Stockholms fondbörs.

Taggar:

Om oss

Svedbergs i Dalstorp tillverkar badrumsmöbler. Verksamhet är uppdelad i verksamhetsgrenarna badrumsmöbler och VVS-utrustning. Företagets huvudmarknad är Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar