El är att av många bränslen till framtidens fordon…

Riksdagens mål om en fossiloberoende transportflotta år 2030 är ett nödvändigt steg mot att göra Sverige klimatneutralt år 2050. Transportsektorn idag (utrikes sjö- och flygtransporter frånräknat) beräknas använda 109 TWh energi år 2030 om inte utvecklingen bryts.

Svensk Energi och Elforsk har låtit konsultföretaget Profu identifiera olika utvecklingsscenarier för att nå målet.

-      Elbranschen vill vara med och bidra till ett fossilbränsleoberoende transportsystem, säger Kjell Jansson, VD för Svensk Energi, i en kommentar till rapporten. Vi tror inte att alternativen till fossila bränslen kommer att ställas mot varandra, utan alla klimatneutrala bränslen kommer att behövas.

Det ena scenariot kallar vi för ”Effektiv” vilket innebär en omfattande effektivisering av fordon och andra åtgärder som halverar energianvändningen (55 TWh) i förhållande till business-as-usual. Det andra scenariot kallar vi ”Bränslebyte” vilket innebär att de fossila bränslena ersätts med andra bränslen och den årliga energianvändningen landar på 71 TWh. Helt borta kommer inte fossila bränslen att vara år 2030 enligt scenarierna, men de reduceras från beräknade 97 till 22 TWh.

-   Rapporten kommer att presenteras på ett seminarium i Almedalen nästa vecka. Oavsett vilken politisk färg som Sveriges regering har efter valet, så behövs det kraftfulla politiska styrmedel för att nå målet. Ett antal ledamöter från trafikutskottet och branschföreträdare kommer att mötas för att diskutera vägen framåt, avslutar Kjell Jansson.

Läs inbjudan till seminariet och rapporten här http://svenskenergi.se/sv/Vi-arbetar-med/Elproduktion/Elfordon/En-fossiloberoende-transportsektor-ar-2030---hur-gar-vagen-dit/

Vill du veta mer? 

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se

Kontaktperson: Henrik Wingfors, mobilnummer 076 - 623 63 55.

henrik.wingfors@svenskenergi.se

 

Svensk Energi - Swedenergy - AB
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31
Tel: 08-677 25 00, Fax 08-677 25 06
E-post:
info@svenskenergi.se, Hemsida: www.svenskenergi.se

 

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar