Elbranschens investeringar kvar på nivån 300 miljarder kr

Energibranschens offensiva investeringsprogram – cirka 300 miljarder kr under perioden 2009-2018 – ligger i stort sett oförändrat trots finanskrisen. Det visar en investeringsenkät, gjord av Svensk Energi, som presenterades vid en energilunch i Stockholm på tisdagen.

Kjell Jansson, Svensk Energis VD, betonar vikten av att energibranschen gör goda vinster för att uppnå målen med exempelvis säkrare elnät och ökad andel klimatvänlig produktion – allt för kundernas och klimatets bästa: – Branschen jobbar långsiktigt. Energiinvesteringar har i regel en livslängd på 20-50 år. Glädjande är att energibranschens betydelse i ekonomin är en positiv kraft i ett läge då flertalet kurvor i övrigt viker av nedåt. Jämfört med de investeringar som övrig industri gör, satsar vår bransch motsvarande 56 procent av den som gäller industrin i övrigt. – Annorlunda uttryckt; i år investeras det cirka 200 miljarder kr i samtliga samhällssektorer i Sverige. Energiinvesteringarna totalt sett motsvarar 17 procent i den svenska ekonomin under innevarande år. Noterbart är att energiinvesteringarnas betydelse ökar. Svensk Energis rapport visar att det i stort sett handlar om 150 miljarder kr i ny elproduktion – därav är vindkraftens andel dominerande – samt resterande 150 miljarder kr inom elnätsverksamheten mm. Exempelvis fjärrvärme och gasverksamhet. Om betydelsen av detta säger Bengt Roström, makroekonom på Nordea, så här: – Energiinvesteringarna har också stor betydelse även utanför energisektorn. Investeringarna bidrar till ökad tillväxt, vilket är speciellt viktigt under den nuvarande lågkonjunkturen. I år bidrar investeringarna till att reducera nedgången av de totala investeringarna och dämpa fallet av BNP. – Investeringarna är också av stor vikt när det gäller att trygga den inhemska energiförsörjningen och därmed öka förutsättningarna för att den energiintensiva industrin stannar kvar inom landet och inte utlokaliseras till andra länder med bättre tillgång till energi. De indirekta effekterna ska heller inte underskattas. En stor del av investeringarna produceras i Sverige och bidrar därmed till ökad sysselsättning och på sikt också till att förbättra de offentliga finanserna, betonar Bengt Roström: – En ofta förbisedd effekt är den regionala dimensionen. Investeringarna är regionalt mycket spridda. Investeringarna i vindkraft kommer ju till stånd i områden som är väl lämpade för att utnyttja vindkraften och det gäller ofta områden som annars kanske inte får så stor del av andra typer av investeringar. – Man ska inte heller glömma bort miljöeffekterna. Ökade satsningar på vindkraft och ökad effektivisering av kärnkraft och vattenkraft bidrar till att minska oljeberoendet och därmed till att reducera utsläppen från fossila bränslen. Att det dessutom medför att vår import av olja minskar och därmed bidrar till att förbättra handelsbalansen kan ses som en ren bonus. Anders Snell, energi- och miljöansvarig på Billerud AB, representerade ett av de skogsindustriföretag som tidigt varit offensiva i sina energiinvesteringar – givetvis för att dämpa effekten av framtida energiprishöjningar. Billerud AB har satsat 1,1 miljarder kr på senare år. Anders Snell uttrycker sig så här: – Skogsindustrin är mycket energiintensiv och måste säkra energitillgången till lägsta möjliga priser. Det var grunden för de satsningar vi har gjort i Billeruds svenska enheter – Billerud Karlsborg, Billerud Skärblacka och Billerud Gruvön. – Vi har byggt om tre barkpannor, tre nya turbiner och ny elmatning till Gruvön. Allt i syfte att öka egen elproduktion och minska fossil oljeförbrukning. Investeringsenkäten återfinns på Svensk Energis hemsida: www.svenskenergi.se Ytterligare information: Kjell Jansson, Svensk Energis VD, 070-584 84 81 Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, 073-301 73 68

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Prenumerera

Dokument & länkar