Gärna Rakel – men på lika villkor

 Granskningen har gjorts på branschföreningen Svensk Energis uppdrag.
Svensk Energi anser det vara ytterst angeläget att priserna på Rakelabonnemang nu snabbt anpassas till gällande lagstiftning. Rådande prissättning utgör sannolikt ett av viktigaste skälen till den låga anslutningstakten av kommersiella användare.

Vad är Rakel?
Rakel, det nationella radiokommunikationssystemet för samverkan har öppnats för energiföretagen på grund av deras betydelse för landets infrastruktur, och inte minst de verksamheter som är huvudanvändare i Rakelsystemet.
Den differentierade prissättning som tillämpas – i kombination med att det saknas en långsiktig kostnadsbild – har gjort att anslutningstakten hittills har varit låg.
Svensk Energi har i sitt remissvar till Försvarsdepartementet på rapporten Rakel, nuläge och framtid - kommunikation, samordning och interoperabilitet bland annat framfört följande synpunkter:
Svensk Energi anser att kostnaderna för abonnemang ska vara lika för alla kommersiella användare inom samma bransch. Energiföretagen förväntas också konkurrera på samma villkor, och styras av samma regelverk, oavsett vilka ägarförhållanden som råder.

Juridisk granskning
Den juridiska granskning som Svensk Energi låtit göra med anledning av prissättningen på Rakelabonnemang visar tydligt att:

1. Staten inte bryter mot EU-fördragets statsstödsregler om de säljer Rakelabonnemang till privat ägda energiföretag till samma pris som de kommunala, något som staten tidigare hävdat.

2. Om Rakelabonnemang säljs till subventionerat pris till kommunala, men inte privata, energiföretag kan detta stöd förbjudas enligt EU-fördraget.

3. Om staten vill undanta subventioneringen av Rakelabonnemang från statsstödsreglerna måste detta anmälas till EU-kommissionen. Subventioneringen måste i så fall ges på samma villkor till privata och offentliga företag.

4. Den differentierade prissättningen på Rakelabonnemangen utgör missbruk av dominerande ställning - den kan således förbjudas enligt konkurrenslagen.

Skyndsam anpassning angelägen
Svensk Energi anser det ytterst angeläget att priserna på Rakelabonnemang skyndsamt anpassas till gällande lagstiftning.
Den prissättning som hittills tillämpats utgör sannolikt ett av huvudskälen till den låga anslutningstakten av kommersiella användare.

Vill du veta mer?
Mer information finns på vår hemsida,
www.svenskenergi.se
Kontaktpersoner:
Kia Salin, Fortum, Ordförande i ordförande i AG Säkerhet och Beredskap, telefonnummer 08-591 256 31,
kia.salin@fortum.com
Matz Tapper, Svensk Energi, telefonnummer 08-677 27 26, matz.tapper@svenskenergi.se

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar