Skiffergasen ritar om energikartan

Europa har konkreta mål på energiområdet. Utsläppen av koldioxid ska minska, andelen förnybar energi ska öka och energin ska användas effektivare. Den globala utvecklingen handlar samtidigt i mångt och mycket om fossil energi, och då inte minst skiffergas. Hur Sverige bör och kan förhålla sig till utvecklingen var temat för en Energilunch hos Svensk Energi.

Med få undantag, Sverige är ett av dessa, dominerar fortfarande fossila bränslen i världen. De väntas dessutom öka i användning – trots stora satsningar på förnybar energi. Inte minst USA:s satsning på skiffergas (shale gas) håller på att rita om världskartan för energin. Den utvecklingen är extra intressant då den inneburit påtagliga minskningar av koldioxidutsläppen i områden där den ersatt andra fossila bränslen.

– Vi behöver vara medvetna om att omställningen av energisystemet i ett globalt perspektiv ser mycket annorlunda ut jämfört med den svenska debatten. Inte minst kan vi vänta oss att elektrifieringen för de 1,2 miljarder människor som idag saknar el till största delen sker med fossila bränslen. Denna utveckling behöver vi följa, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson.

Det som sker i omvärlden påverkar även oss. Den ökande användningen av skiffergas i USA får säkerhetspolitiska effekter, det påverkar priset på gas och flytande transporterbar gas (LNG) samt priset på kol. Det påverkar också utsläppen av koldioxid. Även inom EU finns det stora tillgångar av skiffergas, liksom i Kina och Ryssland. De senares fyndigheter väntas driva på utvecklingen mot utvinning där mindre mängder vatten går åt, ett av problemen med skiffergasen. Marknadspåverkan togs speciellt upp under Energilunchen av Thina Saltvedt, oljeanalytiker hos Nordea i Oslo:

– Skiffergasrevolutionen, en kraftig utbyggnad av världens LNG-kapacitet (flytande naturgas) och ökat miljöfokus kan ge stora förändringar i användningen och prissättningen av naturgas globalt.

I Sverige produceras el till 97 procent av energikällor med låga utsläpp av koldioxid. Detta präglar också den energipolitiska debatten. Integreringen av den europeiska energimarknaden kommer att påverka oss och de energislag vi använder i vårt elsystem:

– I kombination med åldrande kärnkraftverk och kraftigt skärpta krav på den svenska vattenkraften måste frågan om hur vi säkerställer behovet av styrbar elproduktion få en tydligare plats i den svenska energipolitiska diskussionen. Det handlar om att kunna ge trygga elleveranser och samtidigt möta de fortsatta satsningarna på vindkraft och annan variabel elproduktion. Att förstå hur skiffergasen kan påverka den globala och den europeiska energimarknaden är också en del i den helhetsbilden, avslutar Kjell Jansson.
   

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se. Kontaktpersoner:
Kjell Jansson, vd Svensk Energi, mobiltel 0705-84 84 81
Helena Wänlund, chef elproduktion Svensk Energi, mobiltel 0701-64 44 25

Taggar:

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar