Svensk Energi efter nollbesked om utsläppsrätter: ”Orimligt och diskriminerande”

Regeringen beslutade idag att befintliga energianläggningar i energisektorn inte ska tilldelas några utsläppsrätter. Svensk Energis VD Bo Källstrand är hård i sin kritik:

– Att använda energisektorn som ”dragspel”, och ge noll i tilldelning till befintliga anläggningar, är orimligt. Högeffektiva kraftvärmeverk i Sverige får därmed sämre förutsättningar att konkurrera på den europeiska elmarknaden än anläggningar i våra grannländer. Följden blir lägre produktion av svensk kraftvärme och ökad import. För ett långsiktigt konkurrenskraftigt elpris är det centralt att tilldelningen av utsläppsrätter och skatter är harmoniserad. Det hade varit rimligare att tillämpa en ”osthyvelprincip” för hela den handlande sektorn när nu Sverige fick krav på sänkt utsläppskvot.

Handel med utsläppsrätter är ett bra styrmedel menar Svensk Energi. Det kommer att spela en central roll i en framtida internationell klimatregim efter 2012. Målet måste vara att skapa ett globalt handelssystem så snart som möjligt. Men då är det viktigt att alla anläggningar får samma förutsättningar. Det är inte är fallet idag. I stället diskrimineras svenska energianläggningar jämfört med våra grannländer. Regeringens beslut idag förvärrar situationen.

I ett framtida system, sannolikt med auktionerade utsläppsrätter, blir det viktigt att det råder harmoniserade regler inom hela EU. Svensk Energi vill understryka vikten av att samtliga förändringar av handelssystemet genomförs gemensamt, samtidigt och harmoniserat. Dagens beslut går i motsatt riktning och förstärker en redan negativ särbehandling.

Det nya regeringsförslaget innebär också att utrymmet för att tillgodoräkna sig utsläppskrediter från utlandsprojekt sänks från 20 till 10 procent av totaltilldelningen. Detta är enligt Svensk Energi helt kontraproduktivt eftersom växthusfrågan är global och inte knuten till någon speciell region.

– Den svenska elsektorn är därtill redan drabbad av Europas högsta koldioxidskatter på elproduktion. Dessa har inte reducerats ännu, trots löften. Det gör det nya beslutet om nolltilldelning av utsläppsrätter ännu mer orimligt, säger Bo Källstrand.


________________________________________________________________
Ytterligare information:
Per-Olof Granström, vice VD, Svensk Energi, mobiltelefon 070-996 25 90
Maria Sunér-Fleming, produktionschef, mobiltelefon 073-301 73 15
Göran Lagerstedt, ansvarig styrmedel och skatter, mobiltelefon 070-677 27 74

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Prenumerera

Dokument & länkar