Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) (SFF) årsredovisning är tillgänglig på Hansans webbplats

 

SFFs årsredovisning för 2011 är tillgänglig på Hansans webbplats, www.hansan.se, från och med fredagen den 30 mars, kl 14.00.

SFFs delårsrapport 1 jan – 30 juni, 2012 publiceras 27 augusti, 2012.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Knaust, VD, tel 0735 – 39 35 60
Claes Helgstrand, CFO, tel 070 – 557 21 37

Denna information är sådan som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars kl 14.00.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är ett finansbolag som emitterar säkerställda MTN. Bolaget har ett eget kapital om 8,4 Mdr och utestående obligationer om 1 000 Mkr. SFF ägs till 30 % vardera av Fabege AB, Peab AB,  Wihlborgs Fastigheter AB och Brinova Fastigheter AB äger 10 %.  Bolagets obligationer är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

Taggar:

Dokument & länkar