Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) - etablerar ny dealergrupp för MTN-programmet om 5 000 Mkr

 

Fabege AB, Brinova Fastigheter AB, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB äger tillsammans SFF. Bolaget har framgångsrikt genomfört två obligationsemissioner och har nu beslutat att uppta nya banker som återförsäljare av bolagets obligationer.

Nya dealers under MTN-programmet är Nordea Bank, Danske Bank och Carnegie Investment Bank, förutom programmets arrangör Swedbank.  

Hansan är serviceagent för SFF och SFFs MTN-prospekt och rapporter finns publicerade på Hansans hemsida www.hansan.se.

– Det är glädjande att SFFs obligationer kommer att säljas och handlas av nya aktörer på kapitalmarknaden. Vi har rönt stor efterfrågan på våra obligationer och kommer att fortsätta att emittera obligationer, kommenterar Olle Knaust, VD för SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Knaust, VD, tel 0735 – 39 35 60
Claes Helgstrand, CFO, tel 070 – 557 21 37

Denna information är sådan som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella  instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars kl 10.00.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är ett finansbolag som emitterar säkerställda obligationer. Bolaget har ett eget kapital om 8,4 Mdr och utestående obligationer om 650 Mkr. SFF ägs till 30 % vardera av Fabege AB, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Brinova Fastigheter AB äger 10 %.

Dokument & länkar