Svensk FastighetsFinansiering II AB noterar obligationslån på NASDAQ OMX Stockholm och offentliggör prospekt

Svensk FastighetsFinansiering II AB (SFFII) emitterade den 21 december 2012 ett säkerställt obligationslån om 1 250 Mkr på den svenska marknaden. Likviden har vidareutlånats till Visio Exploatering AB, ett bolag ägt gemensamt av Fabege och Peab, som i sin tur investerar i utvecklingen av Arenastaden. Obligationslånet, med borgen från Fabege och Peab samt säkerheter i Visio Exploatering-koncernen, har en löptid om fem år.

I enlighet med villkoren för obligationslånet har SFFII ansökt om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm samt upprättat ett prospekt för notering. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm beräknas ske den 8 mars 2013. Prospektet och SFFII:s delårsrapport för perioden 12 november 2012 till 31 december 2012 finns tillgängliga på Hansans hemsida.

Offentliggörandet av prospektet eller ansökan om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm utgör inte till någon del ett erbjudande från SFFII om teckning eller förvärv av obligationer utan är en följd av villkoren för obligationslånet.

Hansan AB är serviceagent för SFFII och rapporter med mera kommer att finnas publicerade på Hansans hemsida www.hansan.se.

Svensk FastighetsFinansiering II AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olle Knaust, VD, tel 0735-39 35 60
Claes Helgstrand, CFO, tel 070-557 21 37

Denna information är sådan som Svensk FastighetsFinansiering II AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari kl 10.00.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar