Bra med tydligt regelverk för tillträde till fjärrvärmenäten

Idag presenterar Energimarknadsinspektionen, Ei, sin utredning om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten. Svensk Fjärrvärme tror att förslaget kan leda till att mer spillvärme kan tas tillvara för att bli värme i människors hem, trots att Sverige redan är bäst i världen på området.

Redan idag finns ett 80-tal samarbeten runt om i Sverige mellan fjärrvärmeföretag och industrier som levererar sin spillvärme till fjärrvärmenäten. Samarbetena har ofta kommit till på initiativ från fjärrvärmeföretaget, som sett industriell spillvärme som en viktig del i utvecklingen mot att ta tillvara energi som annars går till spillo.

Energimarknadsinspektionen har utrett och föreslår en modell för vilka villkor som ska gälla om en industri vill leverera spillvärme till fjärrvärmenäten om det inte kan komma till stånd genom avtal med fjärrvärmeföretaget. Syftet är att öka använd­ningen av spillvärme till uppvärmning, på orter där det är samhällsekonomiskt motiverat.

- Det är bra att myndigheten så tydligt redovisat vilka principer som ska gälla vid anslutning av spillvärme. Vi tror att det kan leda till att vi kan ta emot ännu mer värme som annars skulle gå till spillo, säger Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.

Ei:s förslag till regelverk:

  • Om en överenskommelse om ett samarbete inte kan nås mellan parterna avtalsvägen, träder regleringen in. Den ska endast gälla nya samarbeten/tillträden.
  • Modellen för reglering är relativt flexibel där inriktningen är att inte reglera mer än nödvändigt utan tillträde ska ske på ”skäliga villkor”.
  • Parterna ska gemensamt identifiera den kostnadsmässigt mest effektiva lösningen för hur den anslutande parten ska anslutas till nätet.
  • Utgångspunkten är att den tillträdande parten står för de merkostnader som uppstår till följd av anslutningen.
  • Tryck och temperatur på det hetvatten som tillförs fjärrvärmen ska anpassas till de tekniska kraven i det aktuella nätet.
  • Ei föreslår att Fjärrvärmenämnden läggs ner, bl.a. eftersom den inte haft några tillträdesärenden.
  • Överprövning av tillträdesärenden ska enligt förslaget istället hanteras av allmän förvaltningsdomstol med en expertsammansättning med ”fjärrvärmeexperter”.

Svenska fjärrvärmeföretag är redan bäst i världen på att ta vara på spillvärme från industrin. Värme som annars skulle gå till spillo kan genom fjärrvärmenätet värma villor, lägenheter och kontorsbyggnader. Den spillvärme som levereras till fjärrvärmen ger värme som motsvarar uppvärmningen av närmare 200 000 småhus. Det motsvarar mer än all fjärrvärme i Göteborgsområdet (Göteborg, Partille, Ale).

Annika Johannesson, kommunikationschef: 08-6772707, annika.johannesson@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar