EI backar från krav på prisreglering av fjärrvärmenEI backar från krav om prisreglerad fjärrvärme Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson presenterade idag hur den fortsatta tillsynen av fjärrvärmemarknaden ska se ut. EI bedömer att insamlingen av priser, drifts- och affärsdata ger tillräckligt underlag för att avgöra om fjärrvärmepriset är skäligt. Myndigheten backar därmed från sitt tidigare krav om prisreglering.
Vid Eon Värmes seminarium om öppna fjärrvärmenät, under Almedalsveckan, medverkade Energimarknadsinspektionens (EIs) generaldirektör Yvonne Fredriksson. Hon presenterade hur myndigheten planerar att följa upp fjärrvärmemarknadens prissättning genom insamling av drifts- och affärsdata från fjärrvärmeföretagen.
Genom insamling, analys och publicering av resultatet anser EI att myndigheten, och därmed kunderna, får tillräckligt underlag för att bedöma om företagens pris på fjärrvärme är skäliga. Yvonne Fredriksson poängterade att prisjämförelser mellan olika bolag och nät är svåra eftersom det finns så stora olikheter mellan näten. Därför är den enda lösningen att istället jämföra respektive bolags prisutveckling över tid, för att kunna avgöra om priset är rimligt.
- Det är positivt att Energimarknadsinspektionen nu backar från kravet om prisreglering. Jag tolkar det som att EI tror på branschens förmåga att hitta en modell för att alla kunder ska känna sig trygga med att de har rätt fjärrvärmepris, säger Ulrika Jardfelt, VD för Svensk Fjärrvärme.
Energimarknadsinspektionen har tidigare framfört krav på prisreglering av fjärrvärmen, medan branschen och kundorganisationerna har förespråkat en oberoende prisprövning. Fjärrvärmeföretagen har idag långtgående krav på att redovisa och informera om sin prissättning, och kunderna har rätt att förhandla om priset, enligt Fjärrvärmelagen. Sedan 2005 arbetar branschen också med kvalitetssystemet Reko, för att öka öppenheten och stärka kundernas ställning. Reko är ett system i utveckling, som förändras över tid utifrån nya förutsättningar och kundernas förväntningar på branschen. Vid så kallade Reko-träffar möter fjärrvärmeföretagen i genomsnitt 9 000 kunder varje år och samtalar om priser och andra frågor.

Ytterligare upplysningar: Annika Johannesson, 0734-252564

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 150 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.


Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar