Vi vill ta vara på kraften och fortsätta mot en ny gemensam branschförening

Vid Svensk Fjärrvärmes ordinarie årsmötet i Luleå idag antog årsmötesdeltagarna följande uttalande:

"Medlemmarna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi fattade vid extra årsmöte respektive extra föreningsstämma den 21a oktober beslut om att bilda en ny gemensam branschförening med en helhetssyn på energisystemet som utgångspunkt. Årsmötet konstaterar att det beslutet idag inte fick tillräckligt majoritet när det togs upp för ett andra, bekräftande beslut av Svensk Energis extra föreningsstämma.

Svensk Fjärrvärmes årsmöte ser att energibranschen fortsatt står inför stora utmaningar och att det behövs ett starkt samarbete som kan företräda en genomtänkt systemsyn och stärka branschens förtroende och genomslag när Sveriges energiframtid formas. Det gäller inte minst fjärrvärmens roll för hållbara och resurseffektiva energisystem.

Det förnyelsearbete som drivits under det senaste året utgör en möjlighet till nystart för branschsamarbetet bland Sveriges energiföretag. Bland annat har de båda föreningarnas medlemmar kunnat enas om gemensam systemsyn och förhållningssätt. Vi vill ta vara på den kraft som finns i förnyelseprocessen och den starka majoritet som gett stöd för den, i de båda föreningarna.

Årsmötet beslutar därför att ge styrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att kunna fullfölja ambitionen att bilda en ny branschförening med en helhetssyn på energisystemet som utgångspunkt. Ett alternativ är att använda föreningen Svensk Fjärrvärme som bas."

- Vi vill jobba vidare och använda den här kraften och de tankegångar som vi har jobbat fram under den här processen. Det finns många företag som vill vara med och förändra. Medan vi diskuterar står inte omvärlden stilla, vi behöver hålla tempot uppe, säger Anders Östlund, som omvaldes till ordförande för Svensk Fjärrvärme vid årsmötet.

- Styrelsen har nu fått medlemmarnas uppdrag att ta fram ett nytt underlag för att medlemmarna ska kunna fatta ett välavvägt beslut under första kvartalet 2016 och vi ska lägga all kraft på att göra detta på bästa sätt. I uppdraget ingår också att överväga möjligheten att Svensk Fjärrvärme blir bas för en ny förening, avslutar Anders Östlund.

Eva Rydegran, pressekreterare: 0734-04 45 11, eva.rydegran@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar