Stark framtidstro bland svenska franchiseföretag för ökad tillväxt och sysselsättning

Svenska Franchiseföreningens har tillsammans med HUI Reseach tagit tempen på framtidstron bland svenska franchiseföretag. Den visar att framtidstron i branschen är stor. Franchisebarometern landar på +54 vilket visar att andelen företag som är optimistiska är 54 procentenheter större än andelen negativa.

Branschen tror på en positiv omsättningsutveckling och utvecklingen av antalet anställda. Den ljusa framtidstron är framförallt ett resultat av att många svenska franchiseföretag tror på en positiv omsättningsutveckling de kommande 6 månaderna, både för det egna företaget och för branschen som helhet. Synen på utvecklingen av antalet anställda präglas också av optimism, men inte lika stark som den gällande omsättningsutvecklingen.

Eftersom detta är den första Franchisebarometern finns inget historiskt referensvärde att jämföra utfallet med. Franchisebarometern visar tydligt att svenska franchiseföretag ser ljust på framtiden. Att så är fallet förvånar inte Anders Svensson, VD på Svenska Franchiseföreningen:

-          Vi gläds åt den optimism som präglar branschen. Franchising växer och blir en allt viktigare motor för att få i gång småföretagandet och därmed sysselsättningen i Sverige. Att bli franchisetagare är den brygga som många behöver för att våga gå från anställd till att starta eget, säger Anders Svensson, VD på Svenska Franchiseföreningen.

Mer information finns i bifogat underlag.

Frågor:

Anders Svensson, VD, Svensk Franchise, 070 757 22 89, anders@svenskfranchise.se

Metodfrågor:

Camilla Olsson, HUI Research, 031 - 759 50 03

www.svenskfranchise.se

Fakta om Svensk Franchise
Svensk Franchise är en medlemsorganisation vars ändamål är att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt. Medlemmar är företag, organisationer eller enskilda personer som är intresserade av att stödja föreningens ändamål.

Fakta om Franchisebarometern
Franchisebarometern är Svenska Franchiseföreningens temperaturmätare på framtidstron bland svenska franchiseföretag.

Franchisebarometern tas fram i samarbete med HUI Research två gånger per år. Barometern ger en inblick i hur svenska franchiseföretag ser på omsättnings- och sysselsättningsutvecklingen för de kommande 6 månaderna.

Om oss

Svensk Franchise ändamål är att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt. Visionen är att franchising ska uppfattas som en allmänt accepterad och uppskattad företagsform i Sverige. Svensk Franchise står även i kontakt med en fristående etisk nämnd som erbjuder tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising.