Fortsatt högtryck i konsult- och arkitektbranschen. Bygg- och industri­investeringarna ökar över förväntan.

Industrikonsultföretagen visar obruten expansion. Teknikkonsult- och
arkitekt­företagens orderläge är alltjämt gott trots en markant lugnare
orderingång vad gäller investeringar i flerbostadshus. Orderläget
beträffande kontors- och lokalmark­naden samt industribyggnadsområdet
har däremot stärkts över förväntan. Belägg­ningen i företagen håller sig
på toppnivåer och en dominerande majoritet av företagen hyser optimism
om det närmaste halvåret och räknar med att behöva utöka
personal­styrkan. Sammantaget signalerar branschens orderläge att
tillväxt­takten för såväl bygg- som industri­investeringarna ökar något
jämfört med tidigare bedömningar. Detta visar Investeringssignalen, som
Svensk Teknik och Design publicerade på tisdagen.

Den goda internationella konjunkturen har gjort att industrin gått för
högtryck, vilket i sin tur medfört en kraftig expansion för
industrikonsultföretagen. Orderläget för samtliga kundområden inom
tillverkningsindustrin utvecklas positivt. Till detta kommer uppdragen
från de kraftigt investerande gruv/mineral- och energi/kraftsektorerna.


Bygg- och industriinvesteringar 2006 samt prognos till 2008 (fasta
priser)

2006 2007p 2008p
* miljarder kronor * % % %
Bostäder 91 (17) 10-12 3-5
Övriga hus 65 (11) 9-12 4-6
Industribyggnader 7 (8) 9-11 0-2
Infrastruktur och övr. 62 (9) 6-8 4-6
anläggningar
Bygginvesteringar 225 (12) 9-11 3-6
totalt
Tillverkningsindustrins
investeringar i 53 (8) 11-14 3-6
maskiner och utrustning
enl. SCB och STD (p)Energi-/miljörelaterade uppdrag är ett snabbt växande kundområde för
teknik­konsult-företagen och infrastrukturuppdragen ligger på en god och
stabil nivå. Teknik­konsult- och framför allt arkitektföretagens
orderläge gentemot kontors- och lokal­marknaden utvecklas mycket bra
medan uppdragen mot flerbostadsområdet utvecklas markant lugnare än
tidigare. Ökningstakten för industri- och bygginvesteringarna skrivs upp
något för innevarande år. Inledningen av 2008 blir fortsatt god, men för
helåret 2008 lägger vi ändå en försiktig prognos med hänsyn till en
något mattare ekonomi och den tilltagande resursbristen och
kostnadsökningen i bygg­sektorn.

Samtliga marknadsrapporter och pressmeddelanden återfinns på www.std.se.

Svensk Teknik och Design är bransch- och arbetsgivarorganisationen för
arkitekt-, teknik- och industri­konsultföretagen. Företagen arbetar
tidigt i investeringscykeln och den direkta bygg- eller
industri­in­vesteringen följer i snitt 1 -1½ år efter utrednings- och
projekteringsinsatsen. Marknad­s­under­sök­ningen genomfördes under
september och oktober och bygger på uppgifter från ca 90 branschföretag
med nära 10000 anställda i Sverige. STD ingår i Almega.

För ytterligare information och kommentarer kontakta gärna Svensk Teknik
och Design;
Lena Wästfelt, tel/mobil 08 – 762 69 07, e-mail: lena.wastfelt@std.se

Kontakt

  • SVENSK TEKNIK OCH DESIGN
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar