Delårsrapport januari - september 1999

DELÅRSRAPPORT januari - september 1999 *FÖRBÄTTRAT RESULTAT FÖRE SKATT 21,0 (12,8) Mkr. *KAPITALAVKASTNING 27,3 (15,8) Mkr. *UAPs I SVERIGE VERKSAMHET INKLUDERAD FRÅN OCH MED 1/8 1999 * FORTSATT GOD BESTÅNDSÖKNING Tidigare i år meddelades att Svenska Brand förvärvar AXA Royal-Belge´s svenska verksamhet ( UAP i Sverige ). Affären omfattar UAPs i Sverige försäkringsbestånd om cirka 140 Mkr, dess personal och en andel av en fastighet i centrala Stockholm. UAP i Sverige erbjuder sakförsäkrings- lösningar till företag och fastighetsägare samt personförsäkring. Integrationsarbetet mellan Svenska Brand och UAP i Sverige pågår nu intensivt. Förutom övertagandet av försäkringsbeståndet ingår också att Svenska Brand tar över balansposter avseende tillgångar och skulder i AXA Royal-Belges svenska verksamhet. För att formellt slutföra förvärvet kvarstår tillstånd från den belgiska tillsyns-myndigheten. I delårsrapporten är UAPs i Sverige verksamhet inkluderad från den 1:a augusti. Koncernens balansräkning får därmed en kraftigt ökad omslutning och koncernens resultaträkning påverkas av UAPs i Sverige intäkter och kostnader för de två månaderna augusti och september. Som en följd av förvärvet etablerar Svenska Brand ett nytt livförsäkringsbolag för att ta hand om den del inom UAP i Sverige som räknas som livförsäkring. Livbolaget kommer att drivas under ömsesidighets- principen med ett aktiekapital om 28 mkr. På sikt kommer livbolaget att omformas till ett vinstutdelande bolag. I avvaktan på detta konsolideras ej livbolagets verksamhet i Svenska Brand koncernen. I juni tecknade Svenska Brand ett avtal med Livförsäkringsaktiebolaget Livia om förvärv av Svenska Brands fastighet i Gamla Stan i Stockholm för 58 mkr med tillträde den första november 1999. Svenska Brand flyttade under oktober huvudkontoret till en hyrd lokal på Sturegatan 38 i Stockholm. Under det tredje kvartalet 1999 har den positiva försäljningsutvecklingen på direkt-försäkringssidan fortsatt. I den pressade marknadssituationen som råder har bolaget genom sin nischstrategi ökat försäkrings-beståndet på selekterade delar av marknaden. Den geografiska breddning som påbörjades under 1998 med etablering av ett region-kontor i Göteborg har varit framgångsrik. Ytterligare geografisk breddning har skett under hösten genom ett nytt regionkontor i Malmö som öppnades den 1:a oktober. Skadeförsäkringsrörelsen visar ett negativt tekniskt resultat med -0,4 (1,8) Mkr. Det tekniska resultatet är sämre än föregående år trots en ökande premieintäkt och ett positivt resultat från UAPs i Sverige verksamhet under augusti-september. Detta beror till största delen på att det i föregående års resultat ingick ett positivt avvecklingsresultat. Bolagets kostnader för vattenskador har ökat jämfört med föregående år. Svenska Brand har under året bl.a. drabbats av den största enskilda vattenskadan någonsin med en beräknad skadeersättning före återförsäkring på över 3 mkr. För att stärka bolagets satsning på skade-förebyggande arbete med prioritet på vattenskador har ytterligare åtgärder vid-tagits bl.a. genom personalförstärkning. * Siffror inom parentes avser januari - september 1998 och avser endast Svenska Brand utan påverkan av UAPs i Sverige verksamhet under motsvarande period. Kapitalavkastningen i finansrörelsen blev högre än under motsvarande period före- gående år, 27,3 (15,8) Mkr. Under 1999 har bolagets aktieportfölj utvecklats något sämre än jämförbart index. Försäljningen av fastigheten innebar en positiv resultat-påverkan med 7,5 Mkr. Totalavkastningen i finansförvaltningen blev 9% (6%). Konsolideringskapitalet uppgick till 227 mkr per den 30/9 jämfört med 217 mkr per 31/12 1998. Konsolideringskapital per aktie uppgick till 181 kr. Konsolideringsgraden uppgick till 403% per den 30/9 jämfört med 496% per 31/12 1998. Den lägre konsolideringsgraden beror på att UAPs i Sverige inkomster från och med den 1:a augusti 1999 är inkluderade i bokslutet. Soliditeten uppgick till 33 % jämfört med 55% per 31/12 1998. Den minskade soliditeten beror på en ökad balansomslutning till följd av förvärvet av UAP i Sverige. De risker för bolaget som millennieskiftet innebär har analyserats, testats och åtgärdats under 1998 och första halvåret 1999. Bolaget står således väl rustat inför övergången till det nya årtusendet. Stockholm den 4 november 1999 Bo Engström, Verkställande Direktör Detta är Svenska Brand Svenska Brand är ett nischförsäkringsbolag för fastighetsägare samt små och medelstora företag. Svenska Brand kan i och med förvärvet av UAP i Sverige även erbjuda ett utvalt produktutbud avseende personförsäkringar. Svenska Brand kännetecknas av personlig service, kompetens och ett engagemang för fastighetsägares och företagares möjligheter. Svenska Brand har koncession (tillstånd) att bedriva direktförsäkringsverksamhet i hela landet samt återförsäkringsverksamhet inom och utom landet. Bolagets aktier noteras hos Stockholms Börsinformation (SBI). Kommande rapporttillfällen : Årsbokslut per 991231 meddelas den 25/2 2000 Delårsrapport per 000331 meddelas den 27/4 2000 E-post: postbox@svenskabrand.se Hemsida: www.svenskabrand.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00160/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00160/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar