Elektrikernas avtalskrav 2012

Enligt Svenska Elektrikerförbundet är grundförutsättningen för en positiv utveckling av el-branschen att den kan erbjuda de anställda trygghet i arbetslivet. Arbetstagarna måste ha möjlighet att förena arbete och familjeliv samt i övrigt arbeta under trygga förhållanden. Därför måste installationsavtalet anpassas för att möta dessa krav och efter flera goda år för branschen bedömer Svenska Elektrikerförbundet att förutsättningarna att modernisera avtalet är bättre än på länge.

Rätt att bestämma om övertidsarbete Möjligheten att förena arbetsliv och privatliv - att få ett modernt arbetsliv - är enligt förbundet av största vikt. Detta kan uppnås både genom arbetstidsförkortning men också genom en begränsning av övertiden då oförutsett övertidsarbete kan skapa stora problem för ensamstående föräldrar. Rätten att som arbetstagare själv avgöra om övertidsarbete är möjligt är nödvändig. Dessutom anser Elektrikerna att föräldralönen måste utökas. Något som också utgör ett naturligt steg på vägen mot att få fler män att ta ut mer föräldraledighet.

Stärk anställningsskyddet Enligt förbundet måste även anställningsskyddet moderniseras. Dagens regler tillåter i allt för stor utsträckning för den enskilde arbetsgivaren att undvika att ge arbetstagarna tillsvidareanställningar och därmed sätta anställningsskyddet ur spel i arbetsbristsituationer. Ett agerande som gör att arbetstagaren inte får möjlighet till den trygghet som ett modernt arbetsliv bör kunna tillhandahålla.
Det har också blivit allt vanligare att turordningsreglerna på olika sätt kringgås. Senare tids utveckling i praxis avseende anställningssyddet vid arbetsbrist har inneburit att arbetsgivarna nu har möjlighet att sätta arbetstagarnas turordning ur spel. En arbetsgivare kan alltså i en arbetsbristsituation genom omplaceringar frånta arbetstagare med lång arbetstid deras plats i turordningen, något som Svenska Elektrikerförbundets medlemmar upplever som godtyckligt och djupt orättvist. Denna möjlighet till kringgående måste bort.

Fler lokala förhandlingar I el-branschen som består av ett stort antal mindre företag där förutsättningarna för att bedriva fackligt arbete skiljer sig jämfört med industrin, kan strukturskillnaderna medföra att branschens arbetsgivare inte tar samma ansvar för det fackliga arbetet som inom industrin. Enligt förbundet bör huvuddelen av de frågor och problem som uppstår på arbetsplatserna lösas lokalt och inte mellan de centrala parterna i Stockholm och det är bara genom att förbättra möjligheterna för fackligt arbete på det lokala planet som denna målsättning kan förverkligas. Detta är även något som arbetsgivarsidan talat sig varmt för och det har nu blivit dags att gå från ord till handling i denna fråga.

LO-samordning Svenska Elektrikerförbundet har också anslutit sig till LO-samordningen, och kommer därigenom att driva vissa frågor i samverkan med de andra LO-förbunden.

För mer information kontakta: Ronny Wenngren, förhandlingschef tel: 08-412 82 11

Sven Lindberg kommunikationsansvarig sven.lindberg@sef.se tel: 08-412 82 20

Om oss

Svenska Elektrikerförbundet har drygt 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson www.sef.se

Prenumerera