Åter på rätt spår

Åter på rätt spår Inflationen på väg upp Världsekonomin har passerat Asienkrisens sista grynnor och utsikterna för de närmaste åren ter sig ganska ljusa. I takt med en starkare världskonjunktur räknar vi med en cyklisk uppgång i inflationen. Mer penningpolitisk åtstramning Centralbankerna kommer att motverka inflationsuppgången med penningpolitisk åtstramning. Undantaget är Japan, där en fortsatt svag ekonomi talar för fortsatt lätt penningpolitik. USA leder utvecklingen Strukturella skillnader fortsätter att gynna USA medan Euroland och Japan tappar alltmer mark. Goda statsfinanser i USA bäddar för stark privat efterfrågan medan den enorma japanska statsskulden lamslår hushållen. Dessutom talar demografiska faktorer för relativt högre potentiell tillväxt i USA under överskådlig framtid. Flexibla arbets- och kapitalmarknader gör USA bättre skickat att dra fördel av IT-ekonomin. USA: Ingen bubbla! Ytligt sett uppvisar den amerikanska ekonomin de klassiska tecknen på att vara en bubbla. En djupare analys ger dock ringa stöd för bubbelteorin. Stockholm den 12 november 1999 Jan Häggström, chefekonom, tel 701 1097, 070-761 4266 Mats Kinnwall, chef för internationell analys, tel 701 1445 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00370/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00370/bit0003.pdf Tabeller