Handelsbanken lägger bud på Fokus Bank

Pressmeddelande Handelsbanken lägger bud på Fokus Bank Handelsbanken har beslutat att följande erbjudande ska riktas till Fokus Banks ägare: Handelsbanken erbjuder 70 kronor (NOK) kontant per aktie i Fokus Bank. Budpremien är 55 % (jämfört med genomsnittskursen de senaste 20 börsdagarna). Räknat på börskursen per den 29 oktober, dagen före offentliggörandet av budet, är budpremien 30 %. Fokus Banks aktieägare kan nu jämföra detta kontanterbjudande med ett aktieutbyte enligt nyligen bekantgjorda fusionsplaner. Förvärvet kommer inte att medföra uppsägningar bland de anställda i Fokus 1) Bank. Alla får fortsatt anställning i Handelsbankskoncernen . Erbjudandet Handelsbanken erbjuder ägarna i Fokus Bank 70 kronor (NOK) per aktie kontant. Värdet av erbjudandet är 5 088 miljoner kronor (NOK). Erbjudandet riktar sig till samtliga aktieägare, d v s även de som har hemvist utanför Norge. Erbjudande är villkorat av följande, som dock kan frångås: att Handelsbanken vid anmälningsperiodens slut blivit ägare till över 90 % av alla aktier i Fokus Bank. 2) att erforderliga myndighetstillstånd erhålles . Ränta utgår med 8 % per annum från accepttidpunkten till likvidtidpunkten. Om Fokus Bank - innan förvärvet vunnit laga kraft - förändrar aktiekapitalet, fusionerar, genomför andra ändringar av företagsstrukturen eller företar dispositioner som är utöver normal affärsverksamhet och som är av väsentlig betydelse för Handelsbanken, kan budet annulleras. Tidsplan Prospekt avseende uppköpserbjudandet kommer att framläggas den 4 november 1998. Anmälningstiden pågår till den 1 december 1998, kl 16.00. Handelsbanken förbehåller sig rätten att utsträcka anmälningstiden. Bakgrund till förvärv av Fokus Bank Handelsbanken finner den norska marknaden intressant och ser nu möjlighet till att utöka sin position i Norge. Inklusive Fokus Bank får Handelsbanken en marknadsandel i Norge i storleksordningen 7 % räknat på balansomslutningen och andelen av affärsbanksmarknaden blir ca 10 %. Detta förstärker Handelsbankens möjligheter att göra en värdefull insats på den norska marknaden och medför dessutom en långsiktig positiv effekt på Handelsbankens räntabilitet. Fokus Bank passar bra in i Handelsbankskoncernen. I likhet med Handelsbanken har Fokus Bank en decentraliserad verksamhet med stark lokal förankring. En integrering mellan Fokus Bank och Handelsbankens verksamheter kan genomföras på ett smidigt sätt. Geografiskt kompletterar de 2 enheterna varandra. Av det totala kontorsnätet på över 80 kontor finns det överlappningar i bara 5 städer. Nya kontorsetableringar kan förväntas där varken Fokus Bank eller Handelsbanken är etablerade. Handelsbanken Handelsbanken är en universalbank med Norden som hemmamarknad. Handelsbanken täcker hela bankområdet: traditionella företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive livförsäkring. Bankens verksamhet är starkt decentraliserad. Bankkontoret - som normalt har den bästa kunskapen om kunden - har det samlade ansvaret för Handelsbankens engagemang med kunden. Kostnadseffektiviteten har hög prioritet. På det sätt som Handelsbanken arbetar har under hela 90-talet Handelsbanken haft mer nöjda kunder än genomsnittet av de övriga bankerna enligt Svenskt Kundindex - en undersökning som gjorts sedan 1989 av bl a Handelshögskolan i Stockholm och Statistiska Centralbyrån. Handelsbanken är Nordens största affärsbank med en balansomslutning på 934 miljarder kronor (SEK) per den 30 september 1998. Handelsbanken har för närvarande 480 kontor i Sverige, 15 i Norge, 15 i Finland och 3 i Danmark. Utöver dessa finns också kontor i övriga Europa, Asien och USA. Totalt antal anställda är 8 500 och personalomsättningen mycket låg. Handelsbanken i Norge Handelsbanken har haft verksamhet i Norge sedan 1988. Genom etablering av kontor och uppköp av norska banker - Oslo Handelsbank, Stavanger Bank och delar av Oslobanken - har Handelsbanken nu 15 kontor och ca 300 anställda i Norge. Balansomslutningen är 20 miljarder kronor (NOK). Samordning En samordning mellan Fokus Bank och Handelsbankens verksamhet i Norge är tänkt att ske på följande vis: Förvärvet kommer inte att medföra uppsägningar bland de anställda i Fokus Bank. Alla får fortsatt anställning i Handelsbankskoncernen. Handelsbanken har aldrig i modern tid genomfört uppsägningar på grund av övertalighet, varken på grund av uppköp eller av andra skäl. Handelsbankens verksamhet i Norge kommer att ledas från Oslo och Trondheim. Verksamheten blir uppdelad i 2 regionbanker med regionhuvudkontor på båda ställena. Detta följer det mönster som verksamheten har i Sverige med 7 olika regioner med lokala regionhuvudkontor. Synergieffekter väntas uppstå av följande skäl: Handelsbankens internationella nätverk och kompetens kommer Fokus Banks kontor och dess kunder tillgodo. Med Handelsbankens kapitalstyrka i ryggen får Fokus Banks kontor kapacitet att hantera större kreditengagemang än vad som är möjligt i dag. Samgåendet kommer också att över en period på flera år ge successiva kostnadsbesparingar. Detta sker bland annat på grund av att dubbla administrativa funktioner kan försvinna och Handelsbankens kostnadseffektivitet även kommer Fokus Bank tillgodo. Resultateffekter för Handelsbankskoncernen Vid ett förvärv av Fokus Bank skulle den omedelbara resultatökningen kunna beräknas till ca 100 miljoner kronor (SEK) per år före skatt. I ovanstående beräkningar har Handelsbanken beaktat räntekostnader och goodwill-avskrivningar men inga andra kostnader respektive intäkter som kan följa av ett förvärv. Successivt över en 5-årsperiod beräknas effektivitetsvinster i den sammanslagna norska rörelsen kunna uppkomma, vilka för närvarande kan bedömas till storleksordningen 200 miljoner kronor (SEK) per år. Den årliga vinstökningen för Handelsbankskoncernen efter 5 år beräknas sålunda uppgå till 300 miljoner kronor, eller 75 öre per aktie. Handelsbankens balansomslutning uppgick per den 30 september 1998 till 933 miljarder kronor (SEK). Inklusive Fokus Bank hade omslutningen varit ca 975 miljarder kronor (SEK) - en ökning med ca 5 %. Ytterligare informations lämnas av Arne Mårtensson, koncernchef tfn: (+46) 8 22 92 20 Björn-Åke Wilsenius, chef Regionbanken Norge tfn: (+47) 229 408 70 Lars Lindmark, chef Informationsavdelningen tfn: (+46) 8 22 92 20 Gustaf Elmstedt, chef Investor Relations tfn: (+46) 8 701 51 42 Presskonferenser kommer att hållas i dag kl 10.00 i Oslo och kl 15.00 i Trondheim. Enligt praxis undantas dock ett fåtal ledande befattningshavare. Handelsbanken ska före den 31 maj 1999 ha fått nödvändiga tillstånd från norska myndigheter för att kunna genomföra förvärvet på ett för Handelsbanken tillfredsställande sätt. Om Handelsbanken inte erhållit sådant tillstånd före den 31 maj 1999 är Handelsbanken inte förpliktigad att genomföra köpet av aktier enligt detta bud. Handelsbanken kan förlänga tiden för att få förvärvstillstånd. Säljaren är då bunden av sin accept, dock längst till den 31 augusti 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/30/19981030BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/30/19981030BIT00070/bit0002.pdf

Dokument & länkar