Handelsbankens delårsrapport januari - september 2001

Handelsbankens delårsrapport januari - september 2001 Sammanfattning · Resultatet uppgick till 8 556 mkr, en ökning med 26 mkr exklusive förra årets engångsintäkt vid försäljning av aktierna i Svensk Exportkredit · Intäkterna ökade med 5 % till 16 009 mkr (15 217) · Räntenettot ökade med 12 % · Aktiemarknadsrelaterade provisioner fortsatte att minska men betalnings- och utlåningsprovisioner ökade · Jämförbara kostnader, exklusive valutaeffekter, ökade med 4 % · Handelsbanken var fortfarande i topp när Svenskt Kvalitetsindex presenterade årets mätning av kundnöjdhet · Banken fick tillstånd av polska myndigheter att påbörja bankverksamhet i Polen · Koncernen Resultatet ökade Resultatet uppgick till 8 556 mkr (8 530), en ökning med 26 mkr. Under andra kvartalet föregående år sålde banken sitt aktieinnehav i Svensk Exportkredit, vilket medförde en positiv engångseffekt på resultatet om 343 mkr. Vid alla jämförelser med föregående år exkluderas denna engångseffekt. Räntabiliteten uppgick till 19,1 % (21,6). Räntabiliteten för helåret 2000 blev 21,6 %. K/I-talet var 46,9 % (44,7) före kreditförluster och 46,6 % (43,9) efter kreditförluster. Resultatet per aktie var 9,18 kr (9,19). Rullande 12-månadersresultat blev 12,43 kr (12,19) per aktie. Fortsatt ökning av affärsvolymerna - räntenettot ökade med 12 % Räntenettot ökade med 12 % till 9 856 mkr (8 781). Huvudsakligen berodde detta på att medelvolymen utlåning till allmänheten ökade med 15 %. Utlåningens ökningstakt avtog under tredje kvartalet. Totalt uppgick utlåningen till allmänheten till 785 mdkr (667). Tradingnettot ökade med 1 % till 1 994 mkr (1 968). En övervägande del av tradingnettot kom från valuta- och räntehandel och knappt 20 % från aktierelaterad handel. Provisionsnettot föll med 11 % till 3 729 mkr (4 167). Courtage och fondprovisioner föll med 27 % medan övriga provisionsslag ökade, framförallt utlånings- och betalningsprovisioner. Sammantaget ökade de totala intäkterna med 5 %. Jämförbara kostnader ökade 4 % Kostnaderna ökade totalt med 10 % till 7 504 mkr (6 796). Kostnaderna för jämförbara delar, d v s exklusive Midtbank, SPP och valutakursdifferenser, ökade med 4 %. Den ökningen berodde till största delen på expansionen i Norden och Storbritannien samt högre IT- kostnader. Medelantalet anställda i koncernen ökade med 609 personer, varav förvärvet av Midtbank svarade för 225 personer. Fortsatta återvinningar Totalt översteg återvinningarna, inklusive värdeförändring på övertagen egendom, kreditförlusterna och uppgick netto till 51 mkr (109). Andelen osäkra fordringar uppgick till 0,27 % (0,24) av utlåningen. Volymen övertagna panter uppgick till 223 mkr (141). Kapitaltäckning, återköp av aktier och rating Koncernens kapitaltäckning var 9,5 % (9,8). Primärkapitalrelationen blev 5,9 % (6,6). De nyckeltalen inkluderar upparbetade vinstmedel. Eftersom denna rapport inte granskats av externrevisorerna säger Finansinspektionens regler att upparbetade vinstmedel inte ska inkluderas i kapitalmåtten. Exkluderas upparbetade vinstmedel uppgick koncernens kapitaltäckning till 9,4 % (9,5) och primärkapitalrelationen till 5,7 % (6,4). På bolagsstämman 2001 erhöll bankens styrelse bemyndigande dels att återköpa upp till 20 miljoner aktier under året fram till nästa bolagsstämma dels att, om det bedöms lämpligt, sälja redan återköpta aktier i syfte att finansiera eventuella förvärv. Handelsbanken har sedan bolagsstämman 2001 inte köpt tillbaka några aktier men däremot sålt 5,5 miljoner aktier i samband med förvärvet av Midtbank. Antalet utestående aktier uppgår till 693,4 miljoner. Handelsbankens rating var oförändrad hos samtliga tre ratinginstitut. Svenskt Kvalitetsindex publicerade årets mätning av kundnöjdhet - Handelsbanken i topp Handelsbanken har som företagsmål att ha högre lönsamhet än genomsnittet för övriga nordiska banker. Ett av medlen för att nå detta mål är att ha bankbranschens mest nöjda kunder. Bland annat därför har Handelsbanken stött utvecklingen av oberoende mätningar av kundnöjdhet i Sverige och numera även i övriga Norden. Svenskt KvalitetsIndex (SKI) publicerade i mitten av oktober mätningar av kundnöjdhet i Sverige för år 2001. Handelsbanken låg i topp både beträffande företagsmarknad och privatmarknad. Vad avser privatmarknaden låg Handelsbanken kvar på samma kundnöjdhetsindex som föregående år medan index för de tre andra stora svenska bankerna var lägre 2001 jämfört med år 2000. Handelsbankens kundnöjdhetsindex för företagssektorn ökade medan övriga stora banker hade oförändrat index eller lägre. Handelsbanken fick tillstånd att påbörja bankverksamhet i Polen Bank Svenska Handelsbanken (Polska) S.A. fick i månadsskiftet september/oktober tillstånd att bedriva bankverksamhet. Det vanligaste sättet för utländska banker att etablera sig på den polska bankmarknaden har varit att förvärva hela eller delar av en polsk bank. Handelsbanken är den första utländska bank som startar en helägd dotterbank i Polen. Genom att bygga upp banken från grunden sätts från början en nordisk prägel på verksamheten. Syftet med etableringen är att betjäna nordiska företag och banken är bemannad med personal som talar både nordiska språk och polska. Den polska dotterbanken har ett aktiekapital på 200 mPLN, motsvarande cirka 500 mkr. e-bud - nästan en halv miljon besökare och mer än 10 000 bud lämnade www.e-bud.nu - Stadshypoteks mäklartjänst för budgivning på nätet - har sedan starten vid årsskiftet 00/01 haft nästan en halv miljon besökare. Tjänsten ger både köpare och säljare samt andra intresserade möjlighet att, i realtid, följa hur budgivningen för registrerade objekt utvecklas. Budprocessen styrs av mäklaren, som med hjälp av e-bud ges möjlighet att utnyttja tiden mer effektivt än eljest. Mer än 400 mäklarföretag är anslutna till e-bud. Antalet fastigheter, som bjuds ut via e-bud, ökar kontinuerligt och hittills har drygt 2 700 fastigheter varit föremål för mer än 10 000 bud. Mäklarföretag anslutna till e-bud finns i mer än hälften av Sveriges kommuner men framförallt har e-bud använts i Storstockholmsområdet, Uppsala och Göteborg. Stockholm den 23 oktober 2001 [REMOVED GRAPHICS] Lars O Grönstedt Verkställande direktör och koncernchef Ytterligare information lämnas av: Lars O Grönstedt, koncernchef telefon 08 - 22 92 20 e-post lagr03@handelsbanken.se Lennart Francke, chef för telefon 08 - 22 92 20 Ekonomiavdelningen e-post lefr01@handelsbanken.se Lars Lindmark, chef för telefon 08 - 701 10 36 Informationsavdelningen e-post lali12@handelsbanken.se Bengt Ragnå, chef för Investor Relations telefon 08 - 701 12 16 e-post bera02@handelsbanken.se Denna delårsrapport har inte granskats av revisorerna. Bokslutsmeddelande för helår 2001 publiceras den 12 februari 2002. Handelsbankens delårsrapporter m m finns även tillgängliga på Internet (http://www.handelsbanken.se/ir) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00630/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00630/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar