Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Juli-september

  • Hyresintäkter 80,5 Mkr (51,5)
  • Driftnetto 65,7 Mkr (39,4) 
  • Resultat efter skatt 24,0 Mkr (-4,6)
  • Direktavkastning rullande 12 månader 5,87 %
  • Soliditet per 30 september 16 (0) %

Januari-september

  • Hyresintäkter 211,8 Mkr (150,4)
  • Driftnetto 170,7 Mkr (117,4)
  • Resultat efter skatt 131,8 Mkr (-46,9)

”Hyresintäkterna ökade med drygt 56 procent under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Ökningen av hyresintäkter och driftnetto är främst drivet av förvärv. Hittills i år har vi förvärvat 19 fastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde om knappt 1,4 Mdr kronor. Vi har en fortsatt låg vakansgrad i beståndet”, säger Thomas Holm, vVD för Svenska Handelsfastigheter.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Thomas Holm, vVD Svenska Handelsfastigheter
E-post: thomas.holm@handelsfastigheter.se
Tel: 070 – 943 68 00

Om Svenska Handelsfastigheter
Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se 

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november kl. 15.00 CET.

Taggar: