Offentliggör tilläggsprospekt

Svenska Handelsfastigheter har upprättat ett tilläggsprospekt avseende det icke säkerställda obligationslån om högst 3 100 000 000 SEK som är upptaget till handel på Nasdaq Stockholm.

Tillägget har upprättats till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 29 maj 2018 avseende notering av bolagets obligationer med ISIN SE0009414634. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att bolaget den 30 oktober 2018, genom beslut på fordringshavarmöte, uppdaterat lånevillkoren avseende definitionen av tillåten finansiell skuldsättning.

Tilläggsprospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 november 2018 och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.handelsfastigheter.se och kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vVD Svenska Handelsfastigheter
E-post: thomas.holm@handelsfastigheter.se
Tel: 070 – 943 68 00

Denna informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018, kl. 17.00 CET.

Om Svenska Handelsfastigheter
Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Svenska Handelsfastigheter
Box 5050
102 41 Stockholm
Tel: 010 10 141 00 Fax: 010 10 140 65

Prenumerera