Offentliggör uppdaterat prospekt för existerande obligationslån

För att möjliggöra fortsatt notering av Svenska Handelsfastigheters obligationer på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm har styrelsen i Svenska Handelsfastigheter upprättat ett nytt prospekt avseende existerande obligationslån. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) samt Svenska Handelsfastigheters webbplats (www.handelsfastigheter.se)

Bakgrunden är att Svenska Handelsfastigheter den 31 januari 2017 utfärdade ett obligationslån med en låneram om högst 3,1 miljarder kronor för upplåning i den svenska marknaden. Lånet är icke-säkerställt och löper med en fast ränta om 7,5 procent med slutligt förfall den 31 januari 2025. Med anledning av notering av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm offentliggjorde Svenska Handelsfastigheter den 21 mars 2017 ett prospekt avseende obligationslånet som gällde i tolv månader.

Per den 29 maj 2018 hade obligationer för totalt cirka 1,5 miljarder kronor emitterats och därmed kvarstår utrymme att emittera ytterligare obligationer till ett nominellt värde om cirka 1,6 miljarder kronor.

”Vi ser fortsatt intressanta förvärvsmöjligheter och säkerställer på detta sätt att vi har utrymme att finansiera ytterligare förvärv”, säger Thomas Holm, vice vd vid Svenska Handelsfastigheter.

Denna information är sådan som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018, kl. 09.00 CET.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vice vd Svenska Handelsfastigheter

E-post: thomas.holm@handelsfastigheter.se  

Tel: 070 – 943 68 00

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Prenumerera

Dokument & länkar