Pressmeddelande: Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Oktober-december 2017

  •  Hyresintäkter 85,8 (53,8) MSEK
  •  Driftnetto 66,2 (40,9) MSEK 
  •  Resultat efter skatt 102,8 (93,0) MSEK
  •  Direktavkastning rullande 12 månader 5,9 %
  •  Soliditet 17 (3) % per 31 december 2017

Januari-december 2017

  • Hyresintäkter 297,7 (204,1) MSEK
  • Driftnetto 236,9 (158,2) MSEK
  • Resultat efter skatt 234,6 (46,1) MSEK
  • Fastighetsportföljens värde uppgick till 4 683 (3 040) MSEK per 31 december 2017
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,51 kr/stamaktie (4,80) och 157,76 kr/preferensaktie

”Ökningen av hyresintäkter och driftnetto jämfört med i fjol är främst drivet av förvärv. Värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter var 98,5 MSEK (129,3) för kvartalet och 199,5 (129,3) MSEK för helåret 2017. Vakansgraden var fortsatt låg vid årets utgång. Sammantaget var utvecklingen mycket positiv 2017 vilket bidrar till att bolaget har god kapacitet för utveckling av befintliga fastigheter och nya förvärv”, säger Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Lennart Sten, vd Svenska Handelsfastigheter

E-post: lennart.sten@handelsfastigheter.se   

Tel: 070 – 697 81 70

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 15.00 CET.