Dela

Kontakt

 • Svenska kraftnäts Presstjänst
  Svenska kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg
  010-475 80 10
  http://www.svk.se/press
 • Carina Netterlind

  Pressansvarig


  072-526 22 60
  http://www.svk.se/press
 • Citat

  Beslutet grundar sig i svårigheter att hålla sig till högst 750 MW då effektreservens produktionsdel är upphandlad sedan tidigare samt vikten av att inte handla upp mindre än 25 procent förbrukningsreduktion. Effektreserven är fortsatt en viktig del i det svenska och nordiska kraftsystemet och förbrukningsreduktionen är ett viktigt komplement till produktionsdelen i reserven. Den utgör som sådan en grön balanseringsresurs i effektbristsituationer.
  Niclas Damsgaard, tf chef Division System, Svenska kraftnät
  I takt med att vi blir allt mer beroende av el blir konsekvenserna av omfattande strömavbrott allvarligare, både för privatpersoner och samhällsviktiga funktioner. Samtidigt har Sverige ett ålderstiget stamnät där många ledningar behöver moderniseras för att klara det ökade behovet av el. Nu behöver flera ledningar längs västkusten förnyas för att vi fortsatt ska kunna tillhandahålla en trygg och säker elförsörjning av det befolkningsrika området.
  Ulla Sandborgh, generaldirektör, Svenska kraftnät
  Ledningarna är nödvändiga för elförsörjningen av såväl regionen i stort som Göteborg och Malmö. Tidsaspekten är viktig, samtidigt behöver vi hitta lösningar som både är genomförbara sett till omgivningen och som uppfyller kraven på försörjningstrygghet i våra elleverenser. Därför utreder vi flera alternativ både vad gäller teknik och lokaliseringar.
  Martin Norlund, projektsamordnare i sydvästra Sverige.
  Vi försöker genomföra förnyelsearbetet på ett så bra sätt som möjligt med hänsyn till omgivningen. Men som med all viktig infrastruktur kan det omöjligt göras helt utan påverkan och vi hoppas att de som kan beröras har förståelse för det.
  Ulla Sandborgh, generaldirektör, Svenska kraftnät
  Det nordiska kraftsystemet genomgår just nu de största förändringarna på 20 år. Vattenkraften kommer även fortsättningsvis att spela en nyckelroll när vi går mot en högre grad av väderberoende förnybar elproduktion, distribuerad produktion och snabba förändringar i konsumtionsmönstren. Det är därför viktigt att vattenkraftens nyttor bedöms korrekt och att möjligheterna till en ökad reglerförmåga och ökat effektuttag tillvaratas när miljötillstånden omprövas
  Ulla Sandborgh, generaldirektör, Svenska kraftnät
  Vi välkomnar regeringens förslag om miljöanpassning av vattenkraften, och kommer att påbörja arbetet med att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenverksamheterna till regeringen. Förslaget är i linje med den dialog om vattenkraft och miljö som ägt rum mellan 2012 och 2016 där olika intressenter bidragit med information och synpunkter när det gäller vattenkraftens miljöanpassning och utveckling.
  Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten
  Vattenkraften är central i det svenska energisystemet då den står för nära hälften av Sveriges elproduktion idag och fortsatt kommer vara det förnybara energislag som bidrar med mest elproduktion. Enligt energiöverenskommelsen ska det svenska elsystemet vara 100 procent förnybart 2040. För att klara detta behövs mer reglerkraft, och vattenkraftens nyckelroll i det svenska elsystemet kommer därför än mer förstärkas.
  Zofia Lublin, tf generaldirektör, Energimyndigheten
  Avtalet är både välkommet och nödvändigt. Vi är mycket angelägna om att säkerställa det fortsatta nordiska samarbetet.
  Ulla Sandborgh
  Bolaget blir ett strategiskt viktigt verktyg som stöttar driften av kraftsystemet.
  Ulla Sandborgh
  Hennes erfarenheter kommer väl till pass i det förändringsarbete vi är mitt uppe i.
  Ulla Sandborgh
  Vi har under hösten fått in flera intressanta projektförslag.
  Niclas Damsgaard, Marknads- och systemutvecklingsdirektör
  Systemutvecklingsplanen redogör för hur vi ser på utmaningarna som kraftsystemet står inför, men pekar även på möjliga lösningar.
  Ulla Sandborgh
  Nu utvidgar vi tillämpningen av elområdesindelningen till att även omfatta balanseringsområdet.
  Niclas Damsgaard
  Tilläggas kan att den som snabbt vill etablera en elintensiv industri snabbt bör börja med att beakta var en etablering är möjlig ur elnätsperspektiv. Inte förutsätta det omvända.
  Ulla Sandborgh
  Intäkterna från effektavgiften kommer att behöva öka också de kommande åren.
  Ulla Sandborgh
  Effektreserven fortsätter att vara en viktig del i kraftsystemet och förbrukningsreduktionen utgör en grön balanseringsresurs i effektbristsituationer.
  Niclas Damsgaard
  Vi når flera effekter: marknaden påverkas mindre, vi harmoniserar och vi går i takt med regelverk för tydligare prissignaler.
  Niclas Damsgaard
  När elsystemet förändras måste vi pröva nya lösningar för att kunna hålla balansen i systemet i framtiden.
  Göran N Ericsson
  Årets kraftbalansrapport visar att marginalerna för den svenska kraftbalansen och förmågan att förse landet med tillräckligt med el krymper.
  Ulla Sandborgh
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera