Kraftbalansen under kommande vinter i nivå med föregående års prognos

Svenska kraftnät har idag lämnat sin årliga rapport till regeringen om den svenska kraftbalansen. I rapporten redovisas hur kraftbalansen (effektbalansen) på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern och hur prognosen ser ut för kommande vinter.

– Den gångna vinterns effektsituation blev mindre ansträngd än året före, trots kall väderlek och låga nivåer i de norska och svenska vattenmagasinen. Förbättringen berodde på en betydligt högre tillgänglighet i de svenska kärnkraftverken.

Det konstaterar Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg i en kommentar till rapporten.

– Vår prognos för kommande vinters kraftbalans ligger i nivå med prognosen för föregående vinter. Det finns marginaler för elmarknaden att komma i balans såväl vid en normal vinter som vid en så kallad tioårsvinter. I det senare fallet förutsätts dock viss import för att kunna möta efterfrågan, säger Mikael Odenberg.

Kraftbalansrapporten finns publicerad på webbplatsen.

10 augusti 2010

Om oss

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer. Affärsverket har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda. Mer information finns på webbplatsen, www.svk.se.

Prenumerera