Perspektivplan 2025 fastslagen

Affärsverket svenska kraftnäts styrelse har nu fastställt Perspektivplan 2025 – en utvecklingsplan för det svenska elnätet på tio till femton års sikt. I planen uppskattas verkets investeringar till i storleksordningen 55 – 60 miljarder kronor.

– Perspektivplanen har under vintern varit ute på remiss hos berörda aktörer och mottagandet har varit mycket positivt. Perspektivplan 2025 beskriver hur vi ser på Svenska kraftnäts utmaningar på tio till femton års sikt och vilka prioriteringar vi vill göra. Därmed ökar vi transparensen i Svenska kraftnäts nätplanering och ger elmarknadens aktörer en möjlighet att påverka denna, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.

Svenska kraftnät ökar mycket kraftigt utbyggnaden av det svenska stamnätet för el. I planen ges besked om bland annat nya förbindelser från norra Norrland till mellersta Sverige och från Småland till Blekinge, om nya nätstrukturer för att långsiktigt trygga huvudstadsregionens elförsörjning och för att omhänderta effekthöjningar i kärnkraftverken. Vidare redovisas planer på en ny likströmslänk till Tyskland och om nätförstärkningar i Skåne för att möjliggöra anslutning av havsbaserade vindkraftsparker till elområde 4.

– Förstärkningarna i nätet behövs för att omhänderta ny elproduktion, fördjupa integrationen med omvärlden och möta högt ställda klimatpolitiska mål. Den höga investeringstakten kräver långsiktighet och en gedigen planering av nätutvecklingen på lång sikt, konstaterar Mikael Odenberg.

Perspektivplan 2015 finns publicerad på webbplatsen.

29 april 2013

Om oss

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer. Affärsverket har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda. Mer information finns på webbplatsen, www.svk.se.

Prenumerera