Stamnätstariffen för el fastställd för 2015

Svenska kraftnäts styrelse fastställde på onsdagen stamnätstariffen för 2015. Beslutet innebär sammantaget en smärre sänkning men på sikt kommer stamnätstariffen att behöva höjas som en konsekvens av den ökade investeringstakten.

Stamnätstariffen består av en effektavgift och en energiavgift. Effektavgiften – som ska täcka förvaltning och utbyggnad av stamnätet – lämnas oförändrad. Energiavgiften – som ska täcka kostnaderna för överföringsförluster i stamnätet – sänks i samtliga anslutningspunkter.

– Sänkningen av energiavgiften beror på lägre kostnader för inköp av förlustel 2015 jämfört med innevarande år. Resultatet för nätkollektivet som helhet blir därmed en något lägre tariff. Beslutet överensstämmer med vad Svenska kraftnät aviserade i investerings- och finansieringsplanen för 2015 – 2017, konstaterar Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.

25 september 2014

Om oss

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer. Affärsverket har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda. Mer information finns på webbplatsen, www.svk.se.

Prenumerera