Svensk-finsk nätstudie klar

En femte elförbindelse mellan Sverige och Finland kan vara lönsam och bra för elmarknaden. Det mest näraliggande alternativet är att bygga en ny, tredje växelströmsledning mellan norra Sverige och norra Finland, konstaterar de båda ländernas systemoperatörer i en gemensam studie.

Svenska kraftnät och dess finska motsvarighet, Fingrid, har i en gemensam samhällsekonomisk studie undersökt olika möjligheter att stärka kopplingen mellan Sveriges och Finlands stamnät för el. Bakgrunden till studien är behovet av förstärkning för att dels utjämna prisskillnader mellan elområden, dels ersätta förbindelsen Fenno-Skan 1 innan den når sin tekniska livslängd.

– Studien visar att en förstärkt kapacitet mellan Sverige och Finland har många förtjänster. Högre kapacitet för marknaden är en del. Andra är ökade möjligheter att utbyta reserver och balanstjänster, bättre möjlighet att utnyttja utsläppsfri elproduktion och att integrera ännu större volymer förnybar el i näten, säger Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska kraftnät.

I studien har olika förstärkningsalternativ värderats. En ny HVDC-förbindelse mellan antingen SE2 eller SE3 och Finland är två. En tredje växelströmsförbindelse mellan SE1 och Finland ett annat. Störst samhällsekonomisk nytta visade växelströmsalternativet.

– Vi ser att olika alternativ innebär olika utmaningar och det finns en del vi ytterligare måste ta hänsyn till, bland annat i näten, innan vi kan gå vidare med nya HVDC-länkar till Finland. Därför riktar vi nu in vårt fortsatta arbete på utvecklingen av en tredje AC-förbindelse till norra Finland. Nyttoutfallet är dock mycket olika för de två länderna, vilket kommer att behöva beaktas, säger Mikael Odenberg.

En ny leding till Finland skulle kunna vara på plats efter 2025 och då öka kapaciteten mellan länderna med ca 800 MW eller 30 procent.

Ladda ner hela studien på www.svk.se/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

1 november 2016

Om oss

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer. Affärsverket har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda. Mer information finns på webbplatsen, www.svk.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia