Svensk och tysk elmarknad knyts närmare samman

Med Hansa PowerBridge når arbetet med en ny utlandsförbindelse till kontinenten planeringsfasen. Den nya likströmsförbindelsen ska stärka förbindelsen mellan de svenska och tyska transmissionsnäten. Detaljerna kring Hansa PowerBridge preciseras i samarbetsavtalet som undertecknades av Svenska kraftnät och 50Hertz på fredagen.

Efter att parterna signerade ett intentionsavtal, ett ”Memorandum of Understanding”, i mars 2014 går nu projektet in i en mer detaljerad planering.

– Projektet är ett viktigt steg i arbetet mot en gemensam europeisk elmarknad. Det stärker försörjningssäkerheten i båda länderna och ökar effektiviteten i och med möjligheten att dra nytta av produktionen av förnybar el ytterligare, allt till nytta för såväl svenska och tyska elkunder som Europa som helhet, säger Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska kraftnät.

En genomförbarhetsstudie – en feasibility study – har visat på konkret nytta för båda länderna och för Europa: svensk elmarknad kan ta del av överskottsel från vindkraft i nordöstra Tyskland och svensk vattenkraft kan komma tyska marknaden tillgodo när vinproduktionen där är låg.

– Genom överenskommelsen når vi en viktig punkt i projektet. Med Hansa PowerBridge kan vi etablera en väl fungerande långdistansförbindelse från Skandinavien via nordöstra till södra Tyskland och därmed bidra till Europas utveckling mot en större andel förnybar elproduktion, säger Boris Schucht, vd på 50Hertz.

Förbindelsen blir ca 30 mil lång och länkar samman tyska Mecklenburg-Western med södra Sverige. Kapaciteten i förbindelsen blir 700 MW och väntas tas i drift 2025. Möjligheten att utvidga kapaciteten kan komma att övervägas i framtiden.

Om Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el och övervakar det svenska och nordiska elnätet dygnet runt. Vi utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning – idag och imorgon. Det svenska stamnätet för el omfattar ca 15 000 km ledningar och utlandsförbindelsernas kapacitet motsvarar närmare 30 procent av produktionsresursernas kapacitet. Svenska kraftnät har 550 anställda och är en del av ENTSO-E.

Om 50Hertz
50Hertz ansvarar tillsammans med över 900 aktörer för drift och utveckling av transmissionssystemet. Bolaget har också systemansvaret för regionerna Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt och Thuringia i Tyskland. Som sådan är 50Hertz också ansvarig för att säkra integrationen av förnybar elproduktion, utveklingen av den europeiska elmarknaden och bidra till hög försörjningssäkerhet. Sedan 2010 är Elia i Belgien och österrikiska IFM aktieägare i 50Hertz med ett innehav om 60 respektive 40 procent vardera. Som europeisk stamnätsoperatör är 50Hertz en del av ENTSO-E.

ENTSO-E är den europeiska sammanslutningen av 41 stamnätsoperatörer i 34 länder. ENTSO-E står för European Network of Transmission System Operators for Electricity.

För mer information, vänligen kontakta:
Svenska kraftnäts presstelefon, tel. 010-475 80 10.
50Herts presstjänst, tel. +49 30 51503417

På bild, fr v:
Ulla Sandborgh, marknadsdirektör Svenska kraftnät, Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska kraftnät, Boris Schucht, CEO 50Hertz och Dr Dirk Biermann, CMO 50Hertz.

Länkar:
Svenska kraftnät: www.svk.se/en
50Hertz
:
www.50hertz.com/en

6 november 2015

Om oss

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer. Affärsverket har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda. Mer information finns på webbplatsen, www.svk.se.