Svenska kraftnät investerar 14 miljarder kronor kommande tre år

Svenska kraftnät har lämnat sin investeringsplan för åren 2014 - 2016 till regeringen. Affärsverkets investeringar beräknas uppgå till drygt 14 miljarder kronor under treårsperioden, varav drygt 5 miljarder under 2014.

– Det finns flera drivkrafter bakom Svenska kraftnäts ökade investeringsvolym. En viktig sådan är de klimatpolitiska ambitionerna på både nationell och europeisk nivå. Andra är effekthöjningarna i kärnkraftverken och behovet att förbättra överföringskapaciteten till Sydsverige.

Det konstaterar generaldirektör Mikael Odenberg i en kommentar till planen.

– Regeringens energi- och klimatpolitik innebär att Svenska kraftnät måste mångdubbla investeringstakten. Mot denna bakgrund föreslår vi att regeringen överväger att slopa utdelningskravet från och med 2014 och att Svenska kraftnät får använda överskotten till att bygga upp en bättre egen kapitalbas.

Investerings- och finansieringsplanen finns publicerad på webbplatsen.

25 februari 2013

Om oss

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer. Affärsverket har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda. Mer information finns på webbplatsen, www.svk.se.

Prenumerera