Svenska kraftnäts nätutvecklingsplan pekar ut riktningen för stamnätet

Affärsverket svenska kraftnät har fastställt Nätutvecklingsplan 2016 – 2025, en tioårsplan för utbyggnaden av det svenska stamnätet. Planen har remissbehandlats under senhösten och beslutats av Svenska kraftnäts styrelse den 26 november.

– I planen beskriver Svenska kraftnät de utmaningar som svensk elförsörjning står inför och de investeringar som affärsverket planerar att göra under det kommande decenniet. Med planen vill vi öka transparensen i vår planering och ge elmarknadens aktörer en bättre insyn i statens prioriteringar. Och remissvändan har varit värdefull och föranlett justeringar och tillägg, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.

– Åtskilligt har hänt sedan vi antog vårt förra plandokument, Perspektivplan 2025, för två och ett halvt år sedan, bl.a. besluten om att i närtid stänga fyra kärnkraftsblock. Det understryker Svenska kraftnäts behov av att kontinuerligt uppdatera verkets långsiktiga planering. Detta kommer nu att ske genom att tioårsplanen revideras vart annat år, säger Mikael Odenberg.

I planen anges investeringsprojekt om i storleksordningen 55 miljarder kronor, varav 45 miljarder väntas falla ut under tioårsperioden. Mer preciserade besked ges om hur Svenska kraftnät ska säkerställa tillräcklig överföringsförmåga inom landet - från norr till söder - nya utlandsförbindelser till Finland och Tyskland och säkerställa den långsiktiga elförsörjningen av Gotland.

Nätutvecklingsplan 2016 – 2025 finns att ladda ner på www.svk.se/natutvecklingsplan.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstelefon, tel. 010-475 80 10.

30 november 2015

Om oss

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer. Affärsverket har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda. Mer information finns på webbplatsen, www.svk.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia