Takpris på effektreserven ger prissignal som speglar värdet av behovet

Inför kommande vinter har Svenska kraftnät beslutat att lägga in effektreservens produktionsdel på Nord Pools dagen före-marknad till takpris, 3 000 euro/MWh. Takpriset ska ge tydligare prissignaler till marknaden och fortsatt harmonisera med grannlandet Finland, som redan beslutat om samma förändring.

Sedan 2010 sätts priset på effektreservens produktionsdel till 0,1 euro över sista kommersiella bud på Nord Pools dagen före-marknad. Därmed blir påverkan på marknaden liten, men diskussioner har förts kring hur man skulle kunna ge ännu tydligare prissignaler. Det skulle i sin tur kunna öka incitament för investeringar i ny produktion.

– Vi har velat hitta en modell som inte stör men samtidigt skickar verkliga prissignaler som har potential att slå igenom på elmarknaden. Vi vill att effektreserven inte ska påverka prisbildningen i dagens energy only-marknad och anser därför att den bör läggas in på takpris på börsen inför kommande vintersäsong, säger Niclas Damsgaard, chef för marknads- och systemutveckling på Svenska kraftnät.

Finland, det andra land i Norden med en effektreserv, bestämde sig i slutet av 2016 för att gå upp till takpris med början säsongen 2017/2018. Takpriset är 3 000 euro/MWh. Även kommande regelverk från EU pekar på nya krav om att priserna ska spegla så kallat Value Of Lost Load, VOLL.

– Med förändringen uppnår vi flera effekter: marknaden påverkas ännu mindre, vi harmoniserar med Finland och vi går i takt med framtida regelverk som förordar tydligare prissignaler, säger Niclas Damsgaard.

Förändringen gäller från vintersäsongen 2017/2018.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

3 juli 2017

Om oss

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer. Affärsverket har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda. Mer information finns på webbplatsen, www.svk.se.

Prenumerera

Citat

Vi når flera effekter: marknaden påverkas mindre, vi harmoniserar och vi går i takt med regelverk för tydligare prissignaler.
Niclas Damsgaard