Vinterkyla medför minskade marginaler för elförsörjningen

Med vinterkylan ökar förbrukningen av el. Under torsdagen den 7 januari nåddes vinterns hittills högsta förbrukning på knappt 26 000 MW. Det medförde minskade marginaler i landets elförsörjning, konstaterar Svenska kraftnät.

Sveriges elförbrukning korrelerar starkt med kallt väder i de mellersta och södra delarna av landet. Eftersom det kalla vintervädret råder i hela Norden ökar efterfrågan på el också i de grannländer som det svenska kraftsystemet är sammanbundet med.

Effektreserven, som bestående av två oljeeldade kraftverk i Karlshamn på totalt 660 MW, gjordes startberedd för att kunna leverera ytterligare effekt till systemet med kort varsel.

– Vid något tillfälle under kvällstoppen på tisdagen använde vi i princip all tillgänglig reglerkraft på den nordiska marknaden. Samtidigt såg vi att prognosen pekade på en ännu högre förbrukning under onsdagen och torsdagen. Därför beslutade vi att göra effektreserven startberedd, säger Erik Ek, driftchef på Svenska kraftnät.

Elproduktionen i Sverige och den tillgängliga importkapaciteten användes fullt ut. Åtta av tio kärnkraftsreaktorer levererade el och all tillgänglig vattenkraft användes. Vindkraften bidrog med runt 1 000 MW av behovet om 26 000 MW vilket motsvarar omkring 4 procent.

– Det här visar att vi fortsatt behöver en bra produktionsmix och att den planerbara icke väderberoende produktionen spelar en viktig roll för ett leveranssäkert elsystem även i framtiden, säger Erik Ek.

Efter helgen väntas temperaturen stiga. Med det varmare vädret kommer förbrukningen att minska och marginalerna för att hålla systemet i balans åter att öka.

Följ driftsituationen i det svenska och nordiska elsystemet i realtid på www.svk.se/kontrollrummet.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstelefon, tel. 010-475 80 10.

8 januari 2016

Om oss

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer. Affärsverket har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har ca 650 anställda. Mer information finns på webbplatsen, www.svk.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia