Mer jämställdhet i kollektivtrafiken

Mer jämställdhet i kollektivtrafiken Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) har svarat på Jämits slutbetänkande. SLTF anser att det är bra att införa ett sjätte trafikpolitiskt delmål - ett jämställt transportsystem. Transportsystemet måste svara mot både kvinnors och mäns transportbehov och båda grupper ska ges samma möjlighet att påverka kollektivtrafiken. SLTF tycker också att det är ett vettigt förslag att trafikmyndigheterna ska ta fram etappmål för ett jämställt transportsystem samt för trygghet och säkerhet. Myndigheterna bör även utveckla handlingsplaner för sitt interna och externa jämställdhetsarbete. - De senaste åren har vi inom kollektivtrafiken tagit flera steg i riktning mot ett jämställt kollektivtrafiksystem, säger Christina Bergström, utredare hos SLTF. Goda exempel kan visas upp när det gäller trygghetsskapande åtgärder, kvinnor i ledande positioner och politisk representation. Det pågår flera projekt hos trafikhuvudmännen för att bland annat få in jämställdhetstänkande i verksamhetsstyrning och vi analyserar resultat från Kollektivtrafikbarometern, säger Christina Bergström som själv deltagit som expert i Rådet. Under utredningens gång har Jämit själva fått tillgång till resultat från intervjuer med såväl resenärer som icke-resenärer som genomförs i den rikstäckande kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Analyser visar att kvinnor är mer positiva till kollektivtrafik än män och prioriterar andra kvalitetsfaktorer. Exempelvis så ger kvinnor ett bättre betyg vad gäller bekvämlighet, 70% av kvinnor som reser dagligen tycker att det är bekvämt. Däremot så är det bara 56% av männen som reser dagligen som tycker att det är bekvämt att åka med kollektivtrafiken. SLTF säger däremot nej till Jämits förslag om att remissynpunkter från organisationer som inte har en rimligt lika fördelning av kvinnor och män i sin ledning och styrelse ska tillmätas väsentligt mindre vikt än jämställda organisationers synpunkter. - Vi kan inte acceptera ett sådant förslag, utan menar att det måste vara remissyttrandets innehåll som är det primära, säger Christina Bergström. Vi ställer oss också mycket tveksamma till utredarens förslag om en ny myndighet för jämställdhetsfrågor. Frågorna är av stor vikt och de uppgifter som Jämit föreslår att myndigheten ska arbeta med är nödvändiga. Men frågan är om detta bäst görs i en ny myndighet eller genom förstärkning av redan existerande myndigheter (exempelvis JämO) menar SLTF. För mer information kontakta: Christina Bergström, SLTF, tel 08-788 08 62. SLTFs remissyttrande i sin helhet finns under rubriken "Remissvar" på www.sltf.se Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) har lämnat yttrande till Näringsdepartementet över Jämits slutbetänkande "Jämställdhet - transporter och IT" (SOU 2001:44). Christina Bergström från SLTF har deltagit som expert i Jämställdhetsrådet för transporter och IT (Jämit). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00630/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00630/bit0001.pdf

Om oss

SLTF är läns- och lokaltrafikens branschorganisation i Sverige. Vi arbetar på uppdrag av våra medlemsföretag, trafikhuvudmännen, som har ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken.

Dokument & länkar