Ny undersökning visar att svenska folket vill se en satsning på kollektivtrafiken.

Ny undersökning visar att svenska folket vill se en satsning på kollektivtrafiken. 3 200 svenskar har intervjuats om deras syn på kollektivtrafikens betydelse för samhället och välfärden. Det visar sig att svenska folket prioriterar en väl utbyggd kollektivtrafik framför bilen. Halva Sveriges befolkning säger också att de skulle resa mer med kollektivtrafiken om resmöjligheterna förbättrades. Däremot så uppfattar man inte att det finns en politisk vilja att satsa på kollektivtrafiken. Resultaten presenterades på ett seminarium under Almedalsveckan i Visby. En omfattande undersökning har gjorts på uppdrag av Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) och Branschföreningen Tågoperatörerna. Ett representativt urval av svenska folket mellan 15-75 år, både resenärer och icke resenärer har intervjuats. 3 200 personer har intervjuats per telefon under mars och maj månad via Kollektivtrafikbarometern. - Två tredjedelar av svenska folket vill att man prioriterar kollektivtrafiken framför bilen i den kommunala trafikplaneringen även om det är till nackdel för biltrafiken, säger Märta-Lena Schwaiger, vd Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF). Drygt hälften av svenska folket anser att kollektivtrafiken är det säkraste färdsättet. Endast 18% anser att bilen är det säkraste färdsättet. Bilägares attityd skiljer sig inte från befolkningens i allmänhet. Men ju oftare man åker kollektivt, och ju äldre man är, desto säkrare anser man kollektivtrafi-ken vara. - Undersökningen visar att tillgänglighet till kollektivtrafiken har stor betydelse. Två tredjedelar av de som bor i storstadsregionerna anser att tillgängligheten till kollektivtrafik är en viktig faktor vid byte av bostad eller arbetsplats, säger Peder Wadman, vd Tågoperatörerna. Över hälften av de som bor utanför stor-stadsregionerna tycker likadant. 96% anser att en satsning på kollektivtrafiken är bra för samhället. Däremot tror bara hälften att politiker-na tycker så. Just denna frågan har ställts ett antal år och får samma resultat. Med andra ord så efterlyser allmänheten år efter år den politiska viljan att satsa på kollektivtrafiken. Resultaten från undersökningen visar också att kollektivtrafiken har stora möjligheter att öka sina mark-nadsandelar. Om resmöjligheterna med kollektivtrafiken förbättrades på bostadsorten så anger hälften av befolkningen att de skulle resa mer. Undersökningen är gjord via Kollektivtrafikbarometern, en rikstäckande löpande kvalitets- och attitydun-dersökning. Varje månad intervjuas ett representativt urval av svenska folket mellan 15-75 år per telefon, såväl allmänhet (både resenärer och icke resenärer) som kunder (resenärer). Under mars och maj 2004 har Kollektivtrafikbarometern kompletterats med ett antal extrafrågor. Extrafrågor bifogas i en separat bilaga. Resultaten baseras på 3 200 telefonintervjuer. För mer information: Anita Stenhardt, SLTF, 070-588 08 69 Peder Wadman, Tågoperatörerna, 070-602 14 46 SLTF är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. Varje år görs drygt 1 miljard resor med den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige. www.sltf.se Branschföreningen Tågoperatörerna fungerar som en gemensam röst för landets tågoperatörer. Branschföreningen består idag av tjugo medlemsföretag som tillsammans formar framtidens tågtrafik. www.tagoperatorerna.se Bilaga - Pressrelease 2004-07-09 Undersökningen är gjord via Kollektivtrafikbarometern, en rikstäckande löpande kvalitets- och attitydundersökning. Varje månad intervjuas ett representativt urval av svenska folket mellan 15-75 år per telefon, såväl allmänhet (både resenärer och icke resenärer) som kunder (resenä-rer). Under mars och maj 2004 har Kollektivtrafikbarometern kompletterats med ett antal extrafrå-gor. Resultaten baseras på 3 200 telefonintervjuer. Nedan presenteras samtliga frågeställningar samt procentuell fördelning baserat på samtliga svarande, samt nedbrutet på åldersklasser, kön, resfrekvens kollektivt respektive bilinnehav. [Removed Graphics] För mer information: Anita Stenhardt, SLTF, 070-588 08 69 Peder Wadman, Tågoperatörerna, 070-602 14 46 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/09/20040708BIT21030/wkr0001.pdf Pressmeddelande inkl tabell

Om oss

SLTF är läns- och lokaltrafikens branschorganisation i Sverige. Vi arbetar på uppdrag av våra medlemsföretag, trafikhuvudmännen, som har ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken.

Dokument & länkar