Delårsrapport Januari - September 2001

DELÅRSRAPPORT Januari - September 2001 Fortsatt positiv utveckling - vinst även under lågsäsongen. · Vinst efter skatt 8 MSEK (föregående år -37 MSEK exklusive överskottsmedel från Alecta) · Positivt resultat inom samtliga verksamhetsområden · Fortsatt förbättrad likviditet och 34 (14) % soliditet Verksamheten Svenska Orient Linien (SOL) bedriver linjesjöfart. Huvudverksamheten är linjetrafiken mellan Norden och Medelhavet. Denna trafik drivs sedan den 1 oktober 2000 genom ett joint venture, SolNiver Lines, där SOL äger 60 %. Trafiken baseras på fyra RoRo fartyg vilka chartras från SOL och som vid behov kompletteras med inhyrt externt tonnage. SOL är generalagent för SolNiver Lines i Skandinavien, de baltiska staterna och England samt för rederiet Pol-Levant Shipping Lines i Skandinavien. Pol-Levant, som också bedriver linjetrafik mellan Norden och Medelhavet, har trafiksamarbete med SolNiver Lines. Verksamheten omfattar även containertrafik mellan Norden och Södra Afrika, linjeagentur till västra Afrika och internationella projekttransporter. Med 90 års erfarenhet och ett nära samarbete med sina kunder har SOL ett professionellt kunnande inom linjesjöfart, vilket också innebär en potential för fortsatt utveckling. Koncernresultat De positiva effekterna från det omstruktureringsprogram som genomfördes under föregående år fortsätter. Detta medförde en vinst om 2 MSEK (föregående år -14 MSEK exklusive realisationsvinster om 6 MSEK) för tredje kvartalet som är lågsäsongen för Svenska Orient Liniens linjesjöfart. Resultatförbättringen är främst hänförbar till linjetrafiken mellan Norden och Medelhavet, där fraktintäkterna under tredje kvartalet ökade med närmare 30 % jämfört med motsvarande period föregående år. De högre fraktintäkterna är huvudsakligen hänförbara till större verksamhetsvolym till följd av det samarbete som inleddes i oktober föregående år genom bildandet av SolNiver Lines. Denna ökning kan dock bara till begränsad del utläsas i koncernens resultaträkning då SolNiver Lines konsolideras genom klyvningsmetoden och intäkterna för RoRo- fartygen delvis erhålles som time-charter hyra. Under tredje kvartalet har även omfattande projekttransporter utförts vilket starkt bidragit till det positiva resultatet. Containerfraktmarknaden till Sydafrika har under slutet av tredje kvartalet visat avmattning med något lägre volymer som följd. Försäljningen och återförhyrningen av SOLs fyra RoRo-fartyg, som genomfördes i slutet av förra året, har medfört lägre totalkostnad för fartygen. Det innebär också att hela fartygskostnaden redovisas som en rörelsekostnad och att koncernens avskrivningar därmed minskat kraftigt samtidigt som ett positivt finansnetto skapats då samtliga fartygslån återbetalades under sista kvartalet år 2000. Sammantaget innebär detta att vinsten för årets första nio månader blev 8 MSEK vilket är 45 MSEK bättre än motsvarande period föregående år, exklusive de överskottsmedel som då erhölls från Alecta. Diagram över resultatutvecklingen per kvartal under 2000-2001: [REMOVED GRAPHICS] Finansiell ställning Soliditeten i koncernen var per den 30 september 34 % jämfört med 31 % vid årsskiftet. Koncernens likvida medel inklusive placeringar och avtalade kreditfaciliteter var vid räkenskapsperiodens utgång 52 MSEK mot 33 MSEK vid årsskiftet. Under året har bl a 5 MSEK återbetalats från Alecta för de avtalspensioneringar som genomfördes i slutet av föregående år och avtalade kreditfaciliteter ökats med 7 MSEK. Investeringarna under året uppgick till 2 (2) MSEK. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till och med september till 100 (0) MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar var -1 (-7) MSEK och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev -1 (-13 ) MSEK. Balansomslutningen var 90 (191) MSEK. Likvida medel inklusive placeringar och avtalade kreditfaciliteter uppgick i moderbolaget till 22 MSEK (13 MSEK per den 31 december 2000) Extra bolagsstämma Extra bolagsstämma kommer, som framgått av tidigare kallelse, att hållas den 7 november. Vid stämman kommer styrelsens förslag till sammanläggning av aktier, nedsättning av aktiekapitalet, incitamentsprogram för anställda samt förslaget om erforderlig nyemission av sex aktier för att förslaget om sammanläggning av aktier skall kunna genomföras att behandlas. Utsikter för 2001 Svenska Orient Liniens trafikområden påverkas relativt sett mindre än andra marknader av den allmänna lågkonjunktur som för närvarande råder. Containerfraktmarknaden till Sydafrika bedöms att påverkas medan exportvolymerna till östra Medelhavet och västra Afrika förväntas bestå eller öka. Med antagandet att situationen i Mellanöstern inte förvärras ytterligare förväntas, i linje med tidigare lämnad prognos om ett positivt resultat för helåret, en vinst efter skatt om 9-13 MSEK (föregående år -68 MSEK exklusive överskottsmedel från Alecta) eller ca 0,20 SEK per aktie. Nästkommande ekonomiska rapport Bokslutskommuniké för år 2001 kommer att publiceras tisdagen den 19 februari 2002. Göteborg den 29 oktober 2001. Svenska Orient Linien AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00540/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00540/bit0001.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar