SOL renodlar verksamheten

SVENSKA ORIENT LINIEN RENODLAR VERKSAMHETEN SOL lämnar kylsjöfarten De senaste två årens nedgång på kylfraktmarknaden, som är den kraftigaste någonsin, har medfört stora förluster för SOL. Det kommer att ta tid för marknaden att återhämta sig och även nästa år förväntas vara mycket svagt. Därtill känner styrelsen oro för den långsiktiga strukturella förändringen inom kylmarknaden och den alltmer ökande konkurrensen från kylcontainers. Mot denna bakgrund och för att kunna satsa på kärnverksamheten, linjetrafik, har SOL beslutat att gå ur kylsjöfarten. Överenskommelse har därför träffats om försäljning av SOLs samtliga sex kylfartyg till Del Monte Fresh Produce för drygt 260 MSEK. Fartygen kommer att överlåtas successivt fram till årsskiftet. Försäljningen innebär en realisationsförlust om cirka 140 MSEK medan framtida förlustrisker från kylsjöfarten undanröjs. Förlusten inom kylsjöfarten har som tidigare publicerats beräknats till 55-60 MSEK för 1999. Likviditetsmässigt innebär försäljningen ingen momentan påverkan men medför att det goda kassa-flödet i linjeverksamheten i framtiden kan användas för utvecklingen av denna. Ny partner till linjeverksamheten Efter försäljningen av kylverksamheten är SOL ett renodlat linjerederi, vilket ger utökade samarbets-möjligheter i framtiden. SOL kommer att inleda ett samarbete med den europeiska rederikoncernen Navalmar, som är verksam inom linje- och kontraktssjöfart främst till Medelhavet. Detta säkerställer en fortsatt utveckling av linjeverksamheten inom ett utökat trafikområde. Förslag till nyemission Styrelsen i SOL kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma och där föreslå en nyemission om 50-65 MSEK med företräde för SOLs aktieägare. Principöverenskommelser har träffats som säkerställer att minst 70% av nyemissionen tecknas. Dessa överenskommelser har träffats utan några garantiprovisioner med bl a Navalmar och Lennart Bylock. Av de större aktieägarna har B&N Nordsjöfrakt meddelat att man avstår från att teckna. Föreslagen nyemission säkerställer en kapitalbas för utvecklingen av SOLs linjeverksamhet. Linjeverksamheten följer plan och har under september/oktober redovisat ett starkt resultat. För ytterligare information vänligen kontakta VD Kent Flodberg, telefon 031-64 54 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00200/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar