Kraftlös Miljömålsberedning – utan åtgärdsförslag och konsekvensanalyser

SPBI har tagit del av remissen ” En klimat- och luftvårdsstrategi för
Sverige”
(SOU 2016:47) och har lämnat synpunkter. Det slutgiltiga remissvaret finns att läsa på SPBI:s hemsida.

SPBI anser att det är positivt att de mål som Miljömålsberedningen (MMB) sätter upp förutsätter att andra länder gör motsvarande åtgärder samt att svensk klimatpolitik skall drivas med bibehållen svensk konkurrenskraft och att det inte ska leda till att utsläppen utanför Sveriges gränser ökar.

SPBI är dock kritisk till att MMB i många avseenden saknar förslag och styrmedel på hur genomförandet av de uppsatta målen skall gå till, och att det därför inte varit möjligt att genomföra önskvärda konsekvensanalyser. SPBI anser att det finns en fara i att först föreslå målet och i ett senare skede utveckla vägen hur man skall uppnå det. Det innebär att detta riskerar att bli ytterligare en utredning i raden utan att komma närmare verkligt genom-
förande.

MMB:s förslag inom transportsektorn innehåller inte tillräckliga konsekvensutredningar,
vilket omöjliggör värdering om förslagna åtgärder är det kostnadseffektivaste sättet att minska utsläppen på.

SPBI skulle gärna ha sett förslag till utformning av kvot- eller

reduktionsplikt för biodrivmedel i transportsektorn, samt efterlyser en diskussion hur långsiktigt hållbara och stabila villkor för biodrivmedel skall uppnås. SPBI konstaterar också att det varken behövs eller är en möjlig väg med en kombinerad kvotplikt och skattenedsättning av koldioxidskatten då det är i strid med EU:s gällande statsstödsregler.

Läs hela SPBI:s remissvar här!

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet

Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet

Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Taggar:

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera