Ökade utsläpp av CO2 under 2010

Utsläpp av koldioxid under 2010 från drivmedel och bränslen ökande med ca 4 % gentemot 2009. Koldioxidutsläppen från bensin minskade och diesel och eldningsolja ökade i samband med ökande volymer. Allt enligt statistik från Svenska Petroleum Institutet SPI.

Koldioxidutsläppen från bränslen och drivmedel under 2010, ökade från ca 28,1 miljoner ton 2009 till ca 29,3 miljoner ton 2010. Under 2010 har det sålts mer diesel än bensin och försäljningen av E85 har också stigit.

Koldioxidutsläppen från bensin uppgick till ca 10,3 miljoner ton under 2010 en minskning med ca 0,6 miljoner ton eller ca 5,9 % jämfört med 2009.

Utsläppen från användningen av dieselbränsle ökade och uppgick till 12,6 miljoner ton, en ökning med 1 miljon ton eller ca 8 %.

Ulf Svahn, VD SPI säger – ” Den starkare konjunkturen och ökade yrkestransporter ger ökade dieselvolymer och bidrar till ökningen av koldioxidutsläppen. Positivt är att användningen av förnybara drivmedel innebär en minskning i koldioxidutsläppen med ca 4 %, i jämförelse med om man bara använt fossila drivmedel.”

Den kalla vintern bidrog till den ökade användningen av eldningsoljor. Koldioxidutsläppen från användningen av Eldningsolja 1 var under 2010, ca 3,0 miljoner ton CO2 vilket är en ökning med ca 0,5 miljoner ton jämfört med 2009.

Koldioxidutsläppen från användning av Eo2-6 ökade under 2010 med ca 0,4 miljoner ton jämfört 2009. Alla siffror är beräknade efter bränslenas innehåll av fossilt kol.

För mer information, kontakta:

Ulf Svahn, VD SPI Svenska Petroleum Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleum Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070- 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spi.se

Svenska Petroleuminstitutet (SPI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPI. Läs mer på www.spi.se

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera