NY VERSION: Viktigt steg mot bättre miljölagstiftning kring skiffergas

Nya obligatoriska miljöregler ska gälla för utforskning och utvinning av skiffergas i Europa, det som kallas "fracking". Det är utfallet efter att Europaparlamentet röstat ja till nya regler för projekt med förmodad miljöpåverkan, genom så kallade miljökonsekvensbeskrivningar.

- Vi är skarpt kritiska till utvinning av skiffergas eftersom det innebär stora ingrepp i miljön. Det är självklart att all prospektering och utvinning av skiffergas ska föregås av en miljökonsekvensbedömning. Vi Socialdemokrater hade helst sett ännu ambitiösare regler men detta är ett steg för att värna vår miljö och människors hälsa, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

- Det är ett viktigt steg för vår miljö och en lika viktig signal att vi i Europa tänker ta miljöriskerna runt skiffergas på största allvar. Nu måste den svenska regeringen ta ansvar för att dagens överenskommelse försvaras även i förhandlingarna med EU:s Ministerråd, understryker Marita Ulvskog (S).

Parlamentet röstade igenom de nya miljöreglerna med en relativt snäv marginal. Värt att notera är att de svenska Moderaterna i Europaparlamentet i slutomröstningen röstade nej till förslaget – de ville alltså inte att "fracking" skulle omfattas av de nya reglerna.

Bakgrund
Miljökonsekvensbeskrivningar ska genomföras vid alla offentliga eller privata projekt som antas ha betydande miljöpåverkan, därefter kan tillstånd för projektet utfärdas.

Skiffergas är en naturgas (metan) som förekommer i bergarten skiffer. Gasen utvinns genom hydraulisk spräckning, så kallad "fracking". Det innebär att stora mängder vatten och kemikalier injiceras i skifferlagren för att kunna föra upp gasen. Vid varje utvinning används ca 4-30 miljoner liter vatten och runt 600 olika kemikalier, däribland bly och kvicksilver. Dessa kemikalier kan spridas och förorena vatten och jord i omkringliggande områden. Metoden associeras också med ökad risk för jordbävningar.

Europaparlamentet röstade för att obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningar ska genomföras för provborrningar med hjälp av frackingtekniken i utforskningsfasen och hela utvinningsfasen av skiffergas.

Efter omröstningen kommer förhandlingar att inledas mellan Europaparlamentet, EU:s Ministerråd och EU-kommissionen. Förhoppningen är att en slutlig överenskommelse kring miljökonsekvensbeskrivningar kan träffas innan årets slut, så att de nya reglerna kan träda i kraft snarast möjligt.

* * *

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker (S)

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57
Epost: s-d.delegationSV@ep.europa.eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar