OK till banrytande regelverk för derivathandeln

 

– Detta är ett stort steg framåt i arbetet med att stabilisera finanssektorn, säger EU-parlamentariker Olle Ludvigsson (S) efter att parlamentet idag godkänt ett helt nytt regelverk för derivatmarknaden.

Regelverket är det första i sitt slag. Hårda transparenskrav innebär att marknadsaktörer och tillsynsmyndigheter för första gången kommer att kunna skapa sig en tydlig bild av vad som faktiskt händer i derivathandeln.

– Där alla hittills har famlat i blindo kommer det nu att bli möjligt att se klart, konstaterar Olle Ludvigsson. Det är mycket värdefullt. Med ökad transparens raderas många osäkerhetsfaktorer ut. En viktig orsak till att paniken spred sig efter Lehman Brothers-kraschen 2008 var att marknadsaktörerna inte vågade lita på varandra eftersom ingen var säker på var de största farorna fanns.

För första gången vidtas även åtgärder för att sänka de generella risknivåerna. Krav på säkrare clearing av derivatkontrakt minskar riskerna för att störningar på marknaden ska fortplanta sig. Om en aktör går omkull ska andra aktörer vara så väl återförsäkrade att de undviker att dras med i fallet.

– Många marknadsaktörer har hittills varit sammanbundna på ett livsfarligt sätt, noterar Ludvigsson. De har agerat som ihopkopplade men osäkrade bergsbestigare på led – faller en så faller alla. Nu ställs krav på obligatoriska clearing-lösningar som hindrar allvarliga negativa spridningseffekter.

– Denna lagstiftning är ett genombrott, avslutar europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S), men samtidigt är det viktigt att inte se den som mer än första fasen i en lång och kontinuerlig process. Om ytterligare en kris ska kunna förhindras måste tillsynsmyndigheterna ha stenkoll och lagstiftarna hela tiden vara beredda att göra snabba justeringar och förbättringar i regelverket.

Bakgrund
Derivat är ett samlingsnamn för en rik flora av finansiella instrument vars värde bestäms av prisförändringen för en underliggande tillgång. Två vanliga former av derivat är optioner, som ger rätten att köpa eller sälja en tillgång till ett visst pris vid en viss tidpunkt, och terminer, där båda parter är skyldiga att genomföra affären vid den preciserade tidpunkten. Derivathandeln har ökat dramatiskt det senaste decenniet. En stor del sker over the counter (OTC) - direkt mellan två aktörer utanför de reguljära marknadsplatserna Hittills har denna handel varit dold för alla utom de direkt involverade.

Den nya förordningen har tre huvudpunkter:

  • För att öka transparensen ska alla derivatkontrakt rapporteras till centrala transaktionsregister. Registren ska rutinmässigt offentliggöra summeringar av den handel som äger rum. Detta ger samtliga aktörer en möjlighet att följa den generella utvecklingen. Tillsynsmyndigheterna ska kontinuerligt granska registren i detalj för att så tidigt som möjligt upptäcka risker och problem.
  • Alla standardiserade OTC-derivatkontrakt ska clearas via centrala motparter. Sådana fungerar som ett slags försäkringsmekanism. Om en av aktörerna i en derivataffär inte förmår leverera vad som överenskommits går den centrala motparten in och fullföljer kontraktet så att den andra aktören undviker förluster. Därmed förhindras spridningen av störningar i det finansiella systemet.
  • För de derivatkontrakt som inte omfattas av den obligatoriska centrala motpartsclearingen etableras strikta regler för den generalla riskhanteringen samt för hur stora säkerhetsbuffertar som måste sättas av för den händelse att motparten inte skulle uppfylla sina åtaganden.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Olle Ludvigsson
Europaparlamentariker
Mobiltelefon: +46 70 820 00 54

David Ljung
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +46 70 752 49 47

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
tel. +32 2 283 16 64
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera