Så mår svensken på jobbet

  • Efter fjolårets toppnotering så är man idag generellt mindre nöjda med sitt arbete än tidigare.
  • Västsverige har gått från en toppnotering 2009 till en bottennotering 2010.
  •  Fortsatt liten skillnad i medarbetarnöjdhet bland anställda inom privat och offentlig sektor
  • Även om attraktionskraften är låg inom kommunal sektor så är det där engagemanget är som högst.
  • Yngre är mindre nöjda och tappar mer än äldre och anställningstrygghet är mer viktigt bland yngre än Sverige i genomsnitt
  • Engagemanget fortsatt högt bland offentligt anställda - Att skapa attraktiva arbetsplatser är utmaningen
  • Nöjdheten lägst bland anställda inom verkstadsindustrin
  • Viktigast för medarbetarnöjdheten och engagemanget är att medarbetarna känner att deras kompetens tas tillvara och att man upplever att man kan påverka arbetsuppgifterna
  • Nöjdheten hos yrkesarbetande inom skola ligger i genomsnitt på samma nivå som medarbetarnöjdheten generellt i Sverige. Förskolelärare är dock mer nöjda än lärare på andra utbildningsnivåer.
  • Viktigast för medarbetarnöjdheten inom skola är frågor som rör rektorns ledaregenskaper, yrkesskicklighet och förmåga att ge konstruktiv återkoppling. 

Detta är några av resultaten i undersökningen SKI - Medarbetare 2010 som genomförs årligen av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Resultaten från undersökningen hur anställda och andra verksamma upplever sin arbetssituation bygger på drygt 4.000 intervjuer som genomförts med ett statistiskt urval av personer boende i Sverige mellan 20 – 67 år. Datainsamlingen genomfördes via telefonintervjuer under perioden 27 maj – 22 juni 2010. Anthill Stockholm svarade för fältarbetet. Svarsfrekvensen var 65 % vilket är i linje med vad som noterats tidigare år.

Pressinformation i sin helhet är bifogad och ytterligare material går att finna på vår webbplats: www.kvalitetsindex.se.

För ytterliga information kontakta

Johan Parmler, VD, telefon: 073 151 75 98, e-post: johan.parmler@kvalitetsindex.se

Jonas Larsson, Analytiker, telefon: 070 837 53 33, e-post: jonas.larsson@kvalitetsindex.se

Sara Pärssinen, Analytiker, telefon: 072 200 51 71, e-post: sara.parssinen@kvalitetsindex.se 

 

Johan.Parmler@kvalitetsindex.se Svenskt Kvalitetsindex Box 3353 SE-103 67 Stockholm Tel: +46 (0) 731 51 75 98

Om oss

Svenskt Kvalitetsindex AB

Prenumerera

Dokument & länkar