”AP-fondsstyrelserna måste sluta tiga”

På kvällen den 20 april utfärdade ett extra regeringssammanträde nya riktlinjer för AP-fonderna: riktlinjer som innebar att regeringen skulle kunna detaljstyra AP-fondernas verksamhet. Jag reagerade omedelbart mot detta grova principiella övertramp som detta innebar. Att en borgerlig regering går i löntagarfondernas spår är en grav omdömeslöshet.

- Den debatt som därefter följt har klart visat att regeringen begått ett övertramp som man borde riva upp och ta tillbaka. Ingen regering har enligt gällande lagstiftning rätt att med pekpinnar dirigera AP-fonderna. - Hittills har AP-fondernas styrelser och deras ledningar varit tysta i denna principiellt ytterst viktiga fråga. Nu är det hög tid att de tar till orda. Detta säger Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström i ett uttalande med anledning av att två månader gått utan att AP-fondernas styrelser valt väg: - Styrelserna måste ge besked att de inte avser att följa direktivet från den 20 april. - Juridiskt är situationen glasklar: Det följer av den lagstiftning, som riksdagen lagt fast, och som reglerar AP-fonderna liksom av förarbetena till den lagstiftningen att regeringen inte får utfärda riktlinjer, instruktioner eller andra former av direktiv som har bindande verkan för AP-fonderna. - Den årliga utvärdering som regeringen skall låta göra av AP-fonderna får inte heller beakta i vilken mån AP-fonderna har efterkommit regeringens aprilriktlinjer. - Det är nu hög tid att AP-fondsstyrelserna bryter sin tystnad! För ytterligare information: Peter Isling, presschef, 070-364 30 19

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar