Lågkonjunkturen slår dubbelt så hårt mot de unga

Svenskt Näringsliv presenterar idag en rapport, "Generationskampen om jobben", som visar att ungdomar drabbas mer än dubbelt så hårt av lågkonjunkturen som övriga grupper på arbetsmarknaden. Ungas arbetstid har fallit med 10 procent under det senaste året, vilket är mer än dubbelt så mycket som övriga grupper.

- Ofta hörs i debatten att arbetslöshet bland unga inte är ett lika stort problem som arbetslöshet bland äldre, eftersom unga inte drabbas av långtidsarbetslöshet i samma utsträckning. Det saknar helt grund i forskningslitteraturen. Det är snarare tvärtom, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster. - Unga arbetslösa väljer ofta att helt lämna arbetsmarknaden, varför de inte längre räknas som arbetslösa. Unga arbetslösa har också betydligt svårare att få ett arbete än andra arbetslösa. Dessutom får arbetslöshet tidigt i arbetslivet allvarliga konsekvenser under lång tid, både med avseende på sysselsättning och inkomst. Även unga som får jobb tvingas ofta till annan sysselsättning än det de är utbildade till och tappar därmed sitt humankapital. I rapporten presenteras resultatet av två undersökningar, som visar att det finns ett missnöje bland allmänheten med rådande regelverk på arbetsmarknaden. Bland unga i åldrarna 15-24 år vill 68 procent att arbetsgivaren bör få avgöra vem som får behålla jobbet, utifrån vem som gör störst nytta för företagen. Bland personer över 25 år är siffran 52 procent, och bland arbetsgivare hela 89 procent. Tålamodet med dagens regelverk verkar vara slut, i synnerhet bland de som mest drabbas av reglerna. - Ungdomsarbetslösheten är alarmerande hög och långt högre än snittet i EU. Den kan inte heller osynliggöras genom olika räknetricks. Lågkonjunkturen har förvärrat den situationen ytterligare. När unga har svårt att få arbete och dessutom svårt att behålla de arbeten de har, och konsekvenserna av arbetslöshet dessutom visar sig allvarliga, riskerar många unga att hamna i ett långt utanförskap, säger Stefan Fölster. Det är nu angeläget att några viktiga åtgärder genomförs: Turordningsreglerna i LAS måste ses över. Det är inte rimligt att ha ett regelverk som systematiskt missgynnar unga och mindre erfarna personer på arbetsmarknaden. Det är särskilt viktigt i lågkonjunktur när många riskerar att sägas upp. Det är också viktigt att anställningsskyddet luckras upp och blir mer flexibelt, för att unga och oerfarna personer ska bli lättare att anställa. Lönebildningen måste bli mer decentraliserad och flexibel så att ingångslönerna bättre motsvarar den produktivitet som arbetsgivarna kan förvänta sig av den nyanställda. Det bör bli lättare att starta och driva eget företag. Många unga kan tänka sig att bli företagare istället för anställda, och för att följa den utvecklingen bör det ses som ett mer rimligt alternativ att driva företag. Finansieringen är en viktig pusselbit som bör förenklas, och då bör vi få se en garanti för att förmögenhetsskatten inte återinförs, samtidigt som egenavgifterna för företagare måste sänkas. Läs hela rapporten på www.svensktnaringsliv.se Ytterligare information: Stefan Fölster, 070-304 31 60 Malin Sahlén, 070-212 29 52 Peter Isling, 070-364 30 19

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar