Lagstiftning urholkar kollektivavtalen

Lagstiftning på områden som arbetsmarknadens parter hanterar genom kollektivavtalsregleringar är något som Svenskt Näringsliv inte kan acceptera.

Att regeringen sätter sig över kollektivavtalssystemet och lägger lagförslag efter beställning från den fackliga parten är helt oacceptabelt. Det nedvärderar kollektivavtalens betydelse och urholkar den svenska modellen säger Kent Brorsson, arbetsrättschef vid Svenskt Näringsliv. - Vart leder förslag som minskar viljan att anställa? Som höjer trösklarna för vissa grupper att komma in på arbetsmarknaden? Som ökar arbetslösheten och höjer konsumentpriserna på varor och tjänster? - Detta är frågor som regeringens utredare av ”stärkt rätt till heltid” och även arbetslivsminister Hans Karlsson borde ta med i bagaget inför slutarbetet med utredningen, fortsätter Kent Brorsson. Att effekterna för näringslivet och för jobben kommer att bli dramatiska om en sådan lagstiftning kommer framkom när Svenskt Näringsliv presenterade effekterna av ”rätt till heltid” vid ett seminarium på onsdagen. Sverige har idag över en miljon människor i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Trots högkonjunktur minskar inte arbetslösheten. Det finns bara ett sätt att komma till rätta med arbetslöshetsproblematiken, att det skapas nya jobb. Men idag möter svenska företag allt fler förslag som vart och ett försvårar och fördyrar möjligheterna att driva företag med anställda. Aktuella frågor just nu är: • En lagstadgad rätt till heltid för deltidsanställda. • Det ska bli svårare att visstidsanställa • En rätt till partiell tjänstledighet ska införas för medarbetare. Rätten ska inte vara kopplad till något särskilt syfte. • Arbetsgivaren ska åläggas ett större rehabiliteringsansvar för sina medarbetare. Dessa fyra förändringar kan bli verklighet om utredningarna levererar det som regeringen har beställt, en inte allt för lysande framtid både för företag och anställda, avslutar Kent Brorsson. Efter seminariet kommer studien att publiceras på Svenskt Näringslivs hemsida: www.svensktnaringsliv.se under rubriken Material.

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar