Nästa höst kommer återhämtningen

Under det kommande året dras Sveriges ekonomi med sviterna av bolånekrisen, höga råvarupriser och den strama finanspolitiken. Men tecken finns på en återhämtning från nästa höst. Det skriver Svenskt Näringsliv i sin konjunkturrapport.

Den viktigaste förklaringen till en återhämtning då är att de stora obalanserna i världsekonomin är på god väg att rätas ut. För svensk del hjälper fortsatta strukturreformer och en sen finanspolitisk stimulans nästa år. Ytterligare en avgörande faktor är att råvarupriserna har börjat falla.
Flera europeiska länder är redan i recession. Svenska företag påverkas dock mycket ojämnt. De företag som i huvudsak exporterar till Europa och USA, och vars efterfrågan samtidigt stryps av höga oljepriser, står inför en kraftig försvagning. Bilindustrin är ett exempel.
– Tack vare en lågt värderad dollar ökar amerikansk export snabbt. Det stora amerikanska bytesbalansunderskottet kan nå en hållbar nivå redan i slutet på nästa år. Kinas stora överskott faller samtidigt. Det är en viktig faktor bakom återhämtningen i världsekonomin, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.
Försvagningen på exportmarknaden sammanfaller med höjda priser på råvaror, energi och livsmedel, kombinerat med höjda räntor, vilket urholkar det inhemska konsumtionsutrymmet.
Mot det står dock betydande skattesänkningar samt ökade infrastruktur- och forskningsinvesteringar. Regeringen har aviserat cirka 16 miljarder kronor på att förbättra för företagande. Bland annat föreslås sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt bolagsskatt.
– I det konjunkturskede Sverige nu befinner sig i är det viktigt att reformerna stimulerar efterfrågan på arbetskraft och främjar företagens konkurrenskraft. Det bidrar till en stabilisering under 2009, fortsätter Fölster.
Ytterligare en faktor som bidrar till återhämtningen är att inflationstakten nu faller tillbaka. I en särskild temadel i rapporten analyseras hur snabbt prisökningstakten och räntor kan falla tillbaka när nu råvarupriser minskar samtidigt som den globala efterfrågan mattas av.
– Den nedgång i inflation och räntor som vi ser förbättrar det inhemska konsumtionsutrymmet nästa år. Det bidrar till återhämtningen, avslutar Stefan Fölster.
Hela rapporten finns på Svenskt Näringslivs hemsida: www.svensktnaringsliv.se.
För mer information kontakta:

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar