Regeringen har lyssnat - flera steg i rätt riktning

Det företagspaket som regeringen presenterade i dag ger en signal om att regeringen lyssnat på företagen. Innehållet är ett tydligt steg i rätt riktning. Åtgärderna stärker drivkrafterna för investeringar och nyanställningar, även om fortsatta satsningar kommer att behövas.

Svenskt Näringslivs ordförande, Signhild Arnegård Hansen, ser positivt på det mesta av det som presenterats.

- Den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften och egenavgifterna visar en bra viljeinriktning och vi ser fram mot fortsatta sänkningar framöver. Vi hade helst sett en kraftigare sänkning omgående när det gäller egenavgifterna – men det är något som jag hoppas regeringen återkommer till när utredningen som rör företagares socialförsäkringssystem presenteras senare i höst.

Hon berömmer också den riktade satsningen för att underlätta anställning av ungdomar; den är bra med tanke på den fortsatt höga arbetslösheten bland yngre.

- Sänkningen av bolagsskatten ger mer pengar över till investeringar vilket givetvis påverkar tillväxten i positiv riktning. Jag vill särskilt lyfta fram att regeringen även gör motsvarande sänkning av expansionsfondskatten och att den gäller även redan gjorda avsättningar. Detta innebär en kraftig kassaförstärkning för många småföretagare under nästa år vilket jag ser mycket positivt på. Det ger även likartade förutsättningar för olika bolagsformer.

Signhild Arnegård Hansen pekar också på de efterlängtade förbättringarna av de s k 3:12-reglerna. Att löneuttagskravet sänks och att schablonbeloppet höjs ser hon som tydliga förbättringar.

Att reglerna för direktavskrivningar förbättras ser hon som en stor lättnad för särskilt de små och medelstora företagen. Att t ex ett inköp av enstaka datorer och annat som numera har en mycket begränsad livslängd kan dras av direkt, ger en kapitalförstärkning till dessa företag och tar bort krångel.

- Jag tycker också att paketet innehåller förenklingar som minskar företagens administrativa börda. En hel del görs också för att underlätta uppgiftslämnandet. Det är också bra att det ges förslag som minskar den osunda konkurrensen. Det kommer att underlätta nyföretagandet.

Sammantaget tycker Svenskt Näringslivs ordförande att detta paket, tillsammans med tidigare förslag kring utbildning och på forskningsområdet, kommer att stärka Sveriges konkurrenskraft framöver.Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar